Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. mája 2013 – McCoy/Výbor regiónov

(vec F-86/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Invalidný dôchodok – Článok 78 piaty odsek služobného poriadku – Odmietnutie uznať chorobu za chorobu z povolania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Robert McCoy (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Výbor regiónov Európskej únie (v zastúpení: J. C. Cañoto Argüelles, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bolo odmietnuté uznať chorobu, ktorou je žalobca údajne postihnutý, za chorobu z povolania v zmysle článku 78 ods. 5 služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie grémia Výboru regiónov Európskej únie z 10. septembra 2010 týkajúce sa zamietnutia uznania choroby pána McCoya, ktorá viedla k jeho invalidite, ako choroby z povolania v zmysle článku 78 ods. 5 služobného poriadku sa zrušuje.

2.    Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta.

3.    Výbor regiónov Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené pánom McCoyom.

____________

1 Ú. v. EÚ C 340, 19.11.2011, s. 42.