Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 6 декември 2011 г. — Wendelboe/Комисия

(Дело F-85/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Процесуални възражения — Възражение за недопустимост — Отказ за повишаване — Прехвърляне в друга институция в хода на процедура по повишаване, в резултат на която длъжностното лице е щяло да бъде повишено в първоначалната институция — Административна жалба — Просрочие — Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Wendelboe (Howald, Люксембург) (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal)

Ответник: Европейска комисия (представители: M. G. Bercheid и C. Berardis-Kayser)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението на Комисията да не повишава жалбоподателя в степен AST 5 от 1 март 2009 г. в рамките на процедурата по повишаване за 2009 г.

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като недопустима.

Г-жа Wendelboe понася всички съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 340, 19.11.2011 г., стр. 42.