Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 20. juni 2012 – Cristina mod Kommissionen

(Sag F-83/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til at deltage i bedømmelsesprøverne – retsmidler – søgsmål anlagt uden at afvente afgørelsen på den administrative klage– formaliteten – særlige adgangsbetingelser til udvælgelsesprøven – erhvervserfaring, som har sammenhæng med arbejdets karakter)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alma Yael Cristina (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af formanden for udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AST/112/10 – assistenter (AST 3) trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til bedømmelsesprøverne.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Alma Yael Cristina bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 340 af 19.11.2011, s. 41.