Language of document : ECLI:EU:F:2012:90

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(τρίτο τμήμα)

της 20ής Ιουνίου 2012

Υπόθεση F‑83/11

Alma Yael Cristina

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Απόφαση της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού περί αποκλεισμού από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως — Μέσα έννομης προστασίας — Ένδικη προσφυγή ασκηθείσα πριν από την έκδοση αποφάσεως επί της διοικητικής ενστάσεως — Παραδεκτό — Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό — Επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία η Α. Υ. Cristina ζητεί, αφενός, την ακύρωση της αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής του γενικού διαγωνισμού EPSO/AST/112/10 της 17ης Μαΐου 2011 περί αποκλεισμού της από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως και, αφετέρου, να υποχρεωθεί η Επιτροπή να της αποκαταστήσει τη ζημία που θεωρεί ότι υπέστη συνεπεία της αποφάσεως αυτής.

Απόφαση: Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται. Η προσφεύγουσα-ενάγουσα φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Προσφυγή — Απόφαση εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού — Προηγούμενη διοικητική ένσταση — Προαιρετικός χαρακτήρας — Υποβολή — Συνέπειες — Διατήρηση του δικαιώματος ασκήσεως απευθείας προσφυγής ενώπιον του δικαστή της Ένωσης

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

2.      Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Διαγωνισμός βάσει τίτλων και εξετάσεων — Προϋποθέσεις συμμετοχής — Προσκομισθέντα πτυχία ή πιστοποιημένη επαγγελματική πείρα — Εκτίμηση εκ μέρους της εξεταστικής επιτροπής — Δικαστικός έλεγχος — Όρια

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα III, άρθρα 2, εδ. 2, και 5)

1.      Όταν αποκλεισθείς υποψήφιος αμφισβητεί απόφαση εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού, ουδόλως είναι αναγκαίο να υποβάλει προηγουμένως διοικητική ένσταση κατά της αποφάσεως που αμφισβητεί. Αν ο υποψήφιος αυτός απευθυνθεί εντούτοις στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, η ενέργεια αυτή, όποια και αν είναι η νομική της σημασία, δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια να στερήσει τον υποψήφιο από το δικαίωμά του να ασκήσει απευθείας ένδικη προσφυγή και το παραδεκτό αυτής της ένδικης προσφυγής δεν μπορεί να εξαρτάται από την προϋπόθεση της εξαντλήσεως της προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασίας που καθορίζει το άρθρο 91 του ΚΥΚ, καθόσον μια τέτοια προϋπόθεση εφαρμόζεται μόνο στις προσφυγές για τις οποίες η διοικητική ένσταση είναι υποχρεωτική.

Συναφώς, η τήρηση των επιταγών ασφάλειας δικαίου δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εφαρμογή στην απευθείας ασκούμενη ένδικη προσφυγή μιας προϋποθέσεως παραδεκτού η οποία δεν προσιδιάζει με αυτήν, καθόσον άλλως θα περιοριζόταν το δικαίωμα, που διαθέτουν οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι, να προσβάλουν απευθείας ενώπιον δικαστηρίου μια απόφαση εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού. Όσον αφορά την τήρηση της αρχής της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, ο καλύτερος τρόπος τηρήσεως της αρχής αυτής είναι να εξετάσει ο δικαστής την απευθείας ασκηθείσα ενώπιόν του προσφυγή, χωρίς να λάβει υπόψη την τύχη της διοικητικής ενστάσεως της οποίας δεν έχει επιληφθεί.

(βλ. σκέψεις 37, 39, 41, 49 και 50)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 30 Νοεμβρίου 1978, 4/78, 19/78 και 28/78, Salerno κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 10

ΓΔΕΕ: 20 Ιουνίου 1990, T‑133/89, Burban κατά Κοινοβουλίου, σκέψη 17

2.      Στην εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού απόκειται να εκτιμήσει, κατά περίπτωση, κατά πόσον η δηλωθείσα από κάθε υποψήφιο επαγγελματική πείρα αντιστοιχεί στο απαιτούμενο από την προκήρυξη διαγωνισμού επίπεδο. Η εξεταστική επιτροπή διαθέτει συναφώς διακριτική εξουσία, στο πλαίσιο των σχετικών με διαδικασίες διαγωνισμών διατάξεων του ΚΥΚ, ως προς την εκτίμηση της προηγούμενης επαγγελματικής πείρας των υποψηφίων, όσον αφορά τόσο τη φύση και τη διάρκειά της όσο και την περισσότερο ή λιγότερο στενή σχέση που μπορεί αυτή να έχει με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσεως. Συνεπώς, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας που ασκεί, ο δικαστής της Ένωσης πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο του αν η άσκηση της εξουσίας αυτής είναι προδήλως εσφαλμένη.

Συναφώς, η εξεταστική επιτροπή διαγωνισμού, για να εξακριβώσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, μπορεί να λαμβάνει υπόψη μόνο τα στοιχεία που προσκομίζουν οι υποψήφιοι με τις πράξεις υποψηφιότητάς τους καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα που οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν προς στήριξη της πράξεως αυτής και δεν έχει καμία υποχρέωση να καλεί τους υποψηφίους να προσκομίζουν συμπληρωματικά στοιχεία ή να προβαίνει ή ίδια σε έρευνες για να εξακριβώσει αν ο ενδιαφερόμενος πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της προκηρύξεως του διαγωνισμού. Από τις διατάξεις του άρθρου 2, δεύτερο εδάφιο, του παραρτήματος III του ΚΥΚ προκύπτει ότι οι διατάξεις αυτές παρέχουν απλώς τη δυνατότητα στην εξεταστική επιτροπή διαγωνισμού να ζητήσει από τους υποψηφίους συμπληρωματικές πληροφορίες, όταν έχει αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο προσκομισθέντος εγγράφου. Δεν μπορεί συναφώς να μετατραπεί σε υποχρέωση αυτό που ο νομοθέτης θέλησε να αποτελεί απλώς μια ευχέρεια για την εξεταστική επιτροπή διαγωνισμού.

(βλ. σκέψεις 66 έως 68, 80 και 81)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 21 Νοεμβρίου 2000, T‑214/99, Carrasco Benítez κατά Επιτροπής, σκέψεις 77 και 78· 25 Μαρτίου 2004, T‑145/02, Petrich κατά Επιτροπής, σκέψη 37

ΔΔΔΕΕ: 25 Νοεμβρίου 2008, F‑53/07, Iordanova κατά Επιτροπής, σκέψη 34 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία· 1 Ιουλίου 2010, F‑40/09, Časta κατά Επιτροπής, σκέψη 67 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία