Language of document :

Žaloba podaná dne 21. července 2006 - Duyster v. Komise

(Věc F-82/06)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Tineke Duyster (Oetrange, Lucembursko) (zástupce: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

prohlásit žalobu za přípustnou, nebo podpůrně za částečně přípustnou;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 11. května 2006 v části týkající se stížnosti R/91/06, nebo podpůrně jej zrušit částečně;

uložit žalované náhradu nákladů řízení;

žalobkyně navíc opakuje tatáž návrhová žádání, která již předložila ve věci F-18/061.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V rámci věcí F-51/052 a F-18/06 již žalobkyně zpochybnila skutečnost, že jí Komise nejprve poskytla rodičovskou dovolenou na období od 1. listopadu 2004 do 30. dubna 2005, a následně dopisem ze dne 17. listopadu 2005 stanovila datum začátku rodičovské dovolené na 8. listopadu 2004.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně měla pochybnosti ohledně právní kvalifikace tohoto posledně uvedeného dopisu, jej 13. února 2006 napadla zároveň prostřednictvím stížnosti a žaloby (F-18/06). Komise vznesla jednak námitku nepřípustnosti v rámci této žaloby, a jednak rozhodnutím ze dne 11. května 2006 prohlásila stížnost za nepřípustnou.

V projednávané věci žalobkyně uplatňuje, že důsledkem toho, co předchází, je skutečnost, že neexistuje žádný právní prostředek proti rozhodnutí obsaženému v dopise ze dne 17. listopadu 2005 a že není možné žádné odškodnění, pokud jde o prohlášení OOJ v něm obsažená. Toto je v rozporu zejména se služebním řádem a s právními zásadami společnými členským státům a Společenstvím.

Na podporu své žaloby proti rozhodnutí o nepřípustnosti žalobkyně uplatňuje zejména: i) existenci nesprávných skutečností, které byly základem rozhodnutí; ii) porušení obsahu a smyslu článku 90 služebního řádu; iii) existenci rozporností; iv) nejasnost a nedbalost rozhodnutí; v) porušení obsahu a smyslu článků 24 a 25 služebního řádu; vi) porušení judikatury ve věci přípustnosti; vii) situaci nejistoty vytvořenou Komisí ohledně právní kvalifikace dopisu ze dne 17. listopadu 2005; viii) porušení zásad proporcionality, legitimního očekávání, rovného zacházení a právní jistoty, jakož i porušení zásady vážení zájmů, nedodržení povinnosti zaměstnavatele poskytnout informace, porušení práva na procesní prostředek, porušení zásady legality a zásady řádné správy; ix) nepředložení důkazu o tvrzení OOJ, podle nějž je obsah návrhu předloženého žalobkyní již součástí věci F-51/05.

Ve věci samé žalobkyně uplatňuje žalobní důvody velmi podobné těm, které uplatnila ve věci F-18/06.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1. 7. 2006.

2 - Úř. věst. C 217, 3. 9. 2005 (věc původně zapsaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-249/05, na Soud pro veřejnou službu Evropské unie převedena usnesením ze dne 15. 12. 2005).