Language of document :

Sag anlagt den 21. juli 2006 - Duyster mod Kommissionen

(Sag F-82/06)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) (ved avocat W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling, subsidiært fremmes delvist til realitetsbehandling.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 11. maj 2006 for så vidt angår den del, der vedrører klagen R/91/06, eller, subsidiært, delvis annullation heraf.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Sagsøgeren har herudover nedlagt de samme påstande, som hun allerede har nedlagt i sag F-18/06 1.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har i sagerne F-51/05 2 og F-18/06 allerede anfægtet det forhold, at Kommissionen først tilkendte hende forældreorlov for perioden fra den 1. november 2004 til den 30. april 2005, og dernæst ved skrivelse af 17. november 2005 fastsatte starttidspunktet for forældreorloven til den 8. november 2004.

Sagsøgeren var i tvivl om den retlige kvalifikation af sidstnævnte skrivelse og anfægtede den 13. februar 2006 denne, såvel ved en klage som ved et søgsmål (F-18/06). Kommissionen fremsatte dels en formalitetsindsigelse i forbindelse med søgsmålet og fastslog dels ved afgørelse af 11. maj 2006, at klagen måtte afvises.

I denne sag har sagsøgeren anført, at ovenstående indebærer, at der ikke findes noget retsmiddel til at anfægte den afgørelse, der er indeholdt i skrivelsen af 17. november 2005, og at der ikke er mulighed for at opnå godtgørelse for så vidt angår de deri indeholdte erklæringer fra ansættelsesmyndigheden. Dette strider navnlig mod vedtægten og mod de almindelige retsprincipper, som er fælles for medlemsstaterne og Fællesskabet.

Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål til prøvelse af afgørelsen om afvisning bl.a. anført: i) at afgørelsen er baseret på forkerte faktiske omstændigheder; ii) at indholdet af og formålet med vedtægtens artikel 90 er tilsidesat; iii) at der foreligger selvmodsigelser; iv) at afgørelsen mangler klarhed og er udtryk for forsømmelse; v) at indholdet af og formålet med vedtægtens artikel 24 og 25 er tilsidesat; vi) at retspraksis vedrørende formaliteten er tilsidesat; vii) at Kommissionen har skabt en usikker situation vedrørende den retlige kvalifikation af skrivelsen af 17. november 2005; viii) at principperne om proportionalitet, om beskyttelse af den berettigede forventning, om ligebehandling og om retssikkerhed er tilsidesat, samt at der er sket tilsidesættelse af princippet om interesseafvejning, at arbejdsgiverens oplysningspligt ikke er overholdt, at retten til et effektivt retsmiddel er tilsidesat, og at der er sket tilsidesættelse af legalitetsprincippet og af princippet om god forvaltningsskik; ix) at der ikke foreligger bevis for ansættelsesmyndighedens påstand om, at indholdet af den af sagsøgeren indgivne ansøgning allerede indgår i sag F-51/05.

Sagsøgeren har vedrørende sagens realitet påberåbt sig anbringender, der meget ligner dem, der er påberåbt i sag F-18/06.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006.

2 - EUT C 217 af 3.9.2005 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-249/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005).