Language of document :

Tožba, vložena 21. julija 2006 - Duyster proti Komisiji

(Zadeva F-82/06)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeča stranka: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) (zastopnik: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev tožbe za dopustno ali podredno, za delno dopustno;

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 11. maja 2006 v delu, ki se nanaša na pritožbo R/91/06, ali podredno, delna razglasitev ničnosti;

naložitev plačila stroškov toženi stranki;

poleg predhodnega, tožeča stranka ponavlja iste predloge, kot jih je že navedla v zadevi F-18/06 1.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V okviru zadev F-51/05 2 in F-18/06 je tožeča stranka že izpodbijala dejstvo, da jo je Komisija napotila na starševski dopust od 1. novembra 2004 do 30. aprila 2005 in nato z dopisom z dne 17. novembra 2005 določila datum začetka starševskega dopusta 8. november 2004.

Ker je tožeča stranka dvomila o pravni kvalifikaciji tega dopisa ga je 13. februarja izpodbijala s pritožbo in tožbo (F-18/06). Komisija se je na eni strani v okviru te tožbe sklicevala na ugovor nedopustnosti in na drugi strani z odločbo z dne 11. maja 2006 pritožbo razglasila za nedopustno.

V obravnavani zadevi tožeča stranka zatrjuje, da zaradi predhodno navedenega naj ne bi obstajalo nobeno pravno sredstvo zoper odločbo, ki jo zajema dopis z dne 17. novembra 2005, in da naj ne bi bila mogoče nobena odškodnina v zvezi z izjavami OPI, ki jih vsebuje. To naj bi bilo v nasprotju s Kadrovskimi predpisi in pravnimi načeli, ki so skupna državam članicam in Skupnostim.

V utemeljitev svoje tožbe zoper odločbo o nedopustnosti, tožeča stranka navaja zlasti: (i) da odločba temelji na napačnih dejstvih; (ii) kršitev vsebine in namena člena 90 Kadrovskih predpisov; (iii) obstoj protislovij; (iv) nejasnost in malomarnost odločbe; (v) kršitev vsebine in namena členov 24 in 25 Kadrovskih predpisov; (vi) kršitev sodne prakse glede dopustnosti; (vii) negotovost, ki jo je povzročila Komisija v zvezi s pravno kvalifikacijo dopisa z dne 17. novembra 2005; (viii) kršitev načel sorazmernosti, zaupanja v pravo, enakega obravnavanja in pravne varnosti ter kršitev načela uravnoteženja zadevnih koristi, neizpolnitev obveznosti delodajalca, da zagotovi informacije, kršitev načela pravice do pravnega sredstva, kršitev načela zakonitosti in načela dobre uprave; (ix) neobstoj dokaza za trditev OPI, da je vsebina predloga, ki ga je vložila tožeča stranka, že vključena v zadevi F-51/05.

V zvezi s temeljem zadeve tožeča stranka podaja tožbene razloge, ki so podobni tožbenim razlogom iz zadeve F-18/06.

____________

1 - UL C 154, 1.7.2006.

2 - JO C 217, 3.9.2005 (zadeva, najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-249/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).