Language of document :

20. juulil 2006 esitatud hagi - Suhadolnik versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-78/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Simona Suhadolnik (Howald, Luxembourg) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Kohtu ametisse nimetava asutuse otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata;

tühistada 22. juuli 2005. aasta ametisse nimetamise otsus selles osas, mis määrab hageja palgaastme personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõike 3 alusel ja tema palgajärgu personalieeskirjade artikli 32 uue versiooni alusel;

määrata hageja uueks palgaastmeks C*3 või vähemalt C*2, ning tema koolitusele ja töökogemusele vastavaks palgajärguks see, mis oleks talle antud, kui teda oleks ametisse nimetatud enne 1. maid 2004, ning kõike seda tagasiulatuvalt alates tema ametisse asumise päevast;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale põhjustatud kahju eest (viivised, karjäärile tekitatud kahju, pensioniõigused jne);

mõista kostjalt välja viivised alates menetlusse astumise otsuse tegemise päevast;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ametisse nimetava asutuse 22. juuli 2005. aasta otsusega nimetati hageja, küprose, tšehhi, eesti, ungari, leedu, läti, malta, poola, sloveenia ja slovaki rahvusest paljundajate-masinakirjutajate reservnimekirja koostamiseks korraldatud EPSO/C/9/031 üldkonkursi laureaat ametisse Euroopa Ühenduste ametnikuna palgaastmel C*1, järk 1.

Oma hagis kritiseerib hageja talle osaks saanud palgaastmele määramist ja tõstab esile esiteks personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõike 3, millele alusel ametisse nimetav asutus määras tema palgaastme, ja teiseks personalieeskirjade artikli 32 uue versiooni, mille alusel ametisse nimetav asutus määras tema palgajärgu.

Palgaastme määramise osas väidab hageja esiteks, et personalieeskirjade XIII lisa artikli 13 lõige 3, mis reguleerib sobivate kandidaatide nimekirja kantud ametnike olukorda, ei ole kohaldatav konkursi laureaatidele, kuna viimaseid ei saa käsitleda ametnikena.

Teise võimalusena esitab hageja personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõike 3 õigusvastasuse väite põhjendusel, et see säte rikub: i) mittediskrimineerimise põhimõtet, ii) töötajate vaba liikumise põhimõtet, iii) õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtteid, iv) proportsionaalsuse põhimõtet, v) hea halduse põhimõtet ja hoolitsemiskohutust, vi) personalieeskirjade artiklit 31, vii) personalieeskirjade artiklit 10.

Palgajärgu määramise osas leiab hageja, et ametisse nimetav asutus rikkus õiguspärase ootuse põhimõtet, mis tal oli kõrgema palgajärgu osas oma erialase töökogemuse tõttu, kohaldades enne 1. maid 2004 kehtinud versiooni personalieeskirjade artiklist 32.

____________

1 - EÜT C 120, 22.5.2003, lk 30.