Language of document :

Tožba, vložena 20. julija 2006 - Suhadolnik proti Sodišču

(Zadeva F-78/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Simona Suhadolnik (Howald, Luksemburg) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Jaume in C. Bernard-Glanz, avocats)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa Sodišča, pristojnega za imenovanja (OPI), o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

za nično naj se razglasi odločba o imenovanju z dne 22. julija 2005, kolikor določa naziv tožeče stranke na podlagi člena 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in njen plačilni razred na podlagi nove različice člena 32 Kadrovskih predpisov;

tožeča stranka naj se prerazporedi v naziv C*3 ali vsaj v naziv C*2 ter v plačilni razred, ki ustreza njeni izobrazbi in njenim delovnim izkušnjam, ki bi ji bil dodeljen, če bi bila imenovana pred 1. majem 2004, in to z retroaktivnim učinkom od dneva nastopa funkcije;

toženi stranki naj se naloži povračilo škode, ki jo je tožeča stranka utrpela (zamudne obresti, škodovanje karieri, pokojninske pravice itd.);

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Z odločbo OPI z dne 22. julija 2005 je bila tožeča stranka, ki je uspešno opravila splošni javni natečaj EPSO/C/9/03 za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev strojepiscev (C5/C4), ki so ciprski, češki, estonski, madžarski, litvanski, latvijski, malteški, poljski, slovenski in slovaški državljani1, imenovana za uradnico Evropskih skupnosti in razvrščena v naziv C*1, plačilni razred 1.

V tožbi tožeča stranka ugovarja razvrstitvi, ki ji je bila dodeljena, in na eni strani izpostavlja člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, na podlagi katerega je OPI določil njen naziv, ter na drugi strani, novo različico člena 32 Kadrovskih predpisov, na podlagi katerega je OPI določil njen plačilni razred.

V zvezi z razvrstitvijo v razred tožeča stranka primerno navaja, da naj se člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki ureja položaj uradnikov, ki so vpisani na seznam primernih kandidatov, ne uporablja za osebe, ki so uspešno opravile javni natečaj, slednjih ne bi bilo mogoče šteti za uradnike.

Podredno tožeča stranka uveljavlja ugovor nezakonitosti člena 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, predvsem iz razlogov, da naj bi ta določba kršila: i) načelo prepovedi diskriminacije, ii) načelo prostega gibanja delavcev, iii) načelo zaupanja v pravo in pravne varnosti, iv) načelo sorazmernosti, v) načelo dobrega upravljanja in dolžnosti skrbnega ravnanja, vi) člen 31 Kadrovskih predpisov, vii) člen 10 Kadrovskih predpisov.

Glede razvrstitve v plačilni razred tožeča stranka meni, da naj bi OPI kršil spoštovanje zaupanja v pravo, ki bi ga morala biti deležna z izboljšanjem plačilnega razreda zaradi delovnih izkušenj na podlagi različice člena 32 Kadrovskih predpisov, ki se je uporabljala pred 1. majem 2004.

____________

1 - UL C 20, 22.5.2003, str. 30.