Language of document :

Talan väckt den 20 juli 2006 - Suhadolnik mot Europeiska gemenskapernas domstol

(Mål F-78/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Simona Suhadolnik (Howald (Luxemburg)) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Jaume och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten vid domstolen om att avslå sökandens klagomål,

ogiltigförklara beslutet av den 22 juli om fast anställning i den del sökandens lönegrad fastställts däri med stöd av artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och sökandens löneklass fastställts med stöd av den nya versionen av artikel 32 i tjänsteföreskrifterna,

företa en omplacering av sökanden i lönegrad C*3 eller åtminstone i lönegrad C*2, samt i den löneklass som motsvarar sökandens utbildning och yrkeserfarenhet, och i vilken sökanden skulle ha placerats om hon hade tillsatts i tjänsten före den 1 maj 2004, detta med retroaktiv verkan från den dag då hon trädde i tjänst,

förplikta svaranden att ersätta den skada som sökanden lidit (dröjsmålsränta, negativ inverkan på karriären, pensionsrättigheter m.m.),

förplikta svaranden att erlägga dröjsmålsränta räknat från ingripandetidpunkten, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom tillsättningsmyndighetens beslut av den 22 juli 2005 utnämndes sökanden, som upptagits i den reservlista som upprättats på grundval av det allmänna uttagningsprovet EPSO/C/9/03 (C 5/C 4) avseende maskinskrivare med cypriotisk, tjeckisk, estnisk, ungersk, litauisk, lettisk, maltesisk, polsk, slovensk eller slovakisk nationalitet1, till fast anställd tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission varvid hon placerades i lönegrad C*1, löneklass 1.

Sökanden riktar sin talan mot den placering som gjorts för henne och ifrågasätter dels artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, som tillsättningsmyndigheten använt för att fastställa hennes lönegrad, dels den nya versionen av artikel 32 i tjänsteföreskrifterna, vilken tillsättningsmyndigheten har använt för att fastställa hennes löneklass.

När det gäller placeringen i lönegrad har sökanden i första hand åberopat att artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, i vilken situationen för tjänstemän som upptagits i en reservlista, inte är tillämplig på dem som klarat ett uttagningsprov eftersom dessa inte anses utgöra tjänstemän.

Sökanden anför i andra hand en invändning om att artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig eftersom denna bestämmelse innebär ett åsidosättande av i) principen om icke-diskriminering, ii) principen om fri rörlighet för arbetstagare, iii) principerna om berättigade förväntningar och rättssäkerhet, iv) proportionalitetsprincipen, v) principen om en god förvaltning och omsorgsplikten, vi) artikel 31 i tjänsteföreskrifterna, och vii) artikel 10 i tjänsteföreskrifterna.

När det gäller placeringen i löneklass anser sökanden att tillsättningsmyndigheten har underlåtit att iaktta sökandens skydd för berättigade förväntningar om en högre löneklass på grund av yrkeserfarenhet, med tillämpning av den version av artikel 32 i tjänsteföreskrifterna som gällde före den 1 maj 2004.

____________

1 - EUT C 120 av den 22.5.2003, s. 30.