Language of document :

Beroep ingesteld op 24 juli 2006 - Caló / Commissie

(Zaak F-79/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giuseppe Caló (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van de besluiten van de directeur-generaal van DG Eurostat houdende, enerzijds, reorganisatie van dat DG door functiewijziging van de directeuren en, anderzijds, afwijzing van zijn verzoek om te worden tewerkgesteld in één van de posten van directeur die reeds vacant zijn of dat mogelijk worden;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Nadat verzoeker, ambtenaar van verweerster, voor het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen de besluiten heeft betwist om hem te herplaatsen in zijn functie van hoofdadviseur bij zijn DG van tewerkstelling1 en om zijn sollicitatie naar een post van directeur bij datzelfde DG af te wijzen2, betwist hij thans de in het kader van de reorganisatie van het DG Eurostat door verweerster genomen besluiten om zijn sollicitatie naar de in kennisgeving COM/2006/164 bedoelde post van directeur af te wijzen en een andere kandidaat in die post aan te stellen.

Tot staving van zijn beroep voert hij schending aan van i) de motiveringsplicht, ii) artikel 27 van het Statuut en iii) de op 18 september 1999 door verweerster goedgekeurde gedragsregels voor de voorziening van functies van de rangen A1 en A2, zoals deze zijn gepreciseerd en bevestigd bij het op 26 oktober 2004 door verweerster goedgekeurde beknopte document over het beleid betreffende leidinggevende ambtenaren.

____________

1 - Zaak T-118/04 (PB C 118 van 30.4.2004, blz. 47).

2 - Zaak T-134/04 (PB C 146 van 29.5.2004, blz. 6).