Language of document :

Kanne 30.7.2006 - Schell v. komissio

(Asia F-83/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Arno Schell (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

vuoden 2004 ja 2005 ylennyskierroksella ylennettyjä virkamiehiä koskevat luettelot, siltä osin kuin kantajan nimeä ei ole kyseisissä luetteloissa, sekä toissijaisesti näitä päätöksiä koskevat valmisteluasiakirjat, on kumottava

toissijaisesti ylennyspisteiden antaminen edellä mainituilla ylennyskierroksilla on kumottava kantajaa koskevilta osin

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi seitsemään kanneperusteeseen, joista

ensimmäinen koskee henkilöstösääntöjen 45 artiklan rikkomista

toinen koskee mainitun artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten rikkomista

kolmas koskee syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista

neljäs koskee virkamiesten arviointi ja ylentäminen -nimisen hallinnollisen oppaan ja sitä seuranneiden oppaiden rikkomista

viides koskee mielivaltaisen menettelyn kiellon periaatteen ja harkintavallan väärinkäytön kiellon periaatteen loukkaamista sekä perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä

kuudes koskee luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista ja "patere legem quam ipse fecisti" -säännön rikkomista

seitsemäs koskee huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiä.

____________