Language of document :

Kanne 21.7.2006 - Duyster v. komissio

(Asia F-80/06)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (edustajat: asianajaja W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kanne on otettava tutkittavaksi tai toissijaisesti se on otettava osittain tutkittavaksi

nimittävän viranomaisen 22.12.2005 ja 11.5.2006 tekemät päätökset on kumottava tai toissijaisesti ne on kumottava osittain

on todettava, että yhdessäkään oikeusnormissa ei kielletä sitä, että kantaja voi vaatia vanhempainlomaa koskevan henkilöstösääntöjen 42 a artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten (yleiset täytäntöönpanosäännökset) 2 artiklan nojalla, että hänen vanhempainlomansa peruutetaan

on todettava, että vastaaja ei ole esittänyt yhtäkään pätevää perustelua ja oikeudellista perustetta sitä toteamusta vastaan, jonka mukaan kantaja toimii työtehtävissään

on todettava, että vastaaja ei ole esittänyt yhtäkään perustetta sille, että kantajalta evätään edut, jotka liittyvät työtehtävissään toimivan virkamiehen hallinnolliseen asemaan

toissijaisesti on todettava, että yhdessäkään oikeusnormissa ei kielletä sitä, että vastaaja suorittaa intressien vertailun, soveltaa yleisten täytäntöönpanosäännösten 2 artiklan 4 kohtaa ja tekee tämän perusteella päätöksen vanhempainloman peruuttamisesta

vielä toissijaisemmin yksi tai useampi edellä esitetyistä vaatimuksista on hyväksyttävä osittain

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kulut, jotka ovat aiheutuneet kantajan 6.12.2005 esittämän vaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen liittyvästä oikeudellisesta avusta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja on jo riitauttanut asian F-51/051 ja asian F-18/062 yhteydessä sen, että komissio siirsi hänet ensin vanhempainlomalle 1.11.2004 ja 30.4.2005 väliselle ajanjaksolle, ja vahvisti tämän jälkeen 17.11.2005 päivätyllä kirjeellä vanhempainloman alkamispäiväksi 8.11.2004.

Kantaja esitti 6.12.2005 vaatimuksen muun muassa henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan ja vanhempainlomaa koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten perusteella. Hän vaati, että nimittävän viranomaisen kirjeessä tarkoitettu vanhempainloma peruutetaan. Nimittävä viranomainen totesi 22.12.2005, että tätä vaatimusta ei voida hyväksyä. Kantaja esitti siis 14.12.2006 22.12.2005 tehtyä päätöstä koskevan valituksen henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla. Myös nimittävä viranomainen totesi 16.5.2006 tekemällään päätöksellä, jonka tekstiosa sisälsi vain muutaman rivin, että vaatimusta ei voida hyväksyä.

Näitä päätöksiä, joiden mukaan vaatimusta ei voida hyväksyä, koskevan kanteen tueksi kantaja vetoaa muun muassa seuraaviin seikkoihin: i) päätökset perustuvat virheellisille tosiseikoille, ii) henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 ja 2 kohdan sisältöä ja tarkoitusta on rikottu, iii) päätökseen sisältyy ristiriitaisuuksia, iv) päätökset eivät ole selkeitä, v) henkilöstösääntöjen 42 a artiklan sisältöä ja tarkoitusta on rikottu, vi) yleisten täytäntöönpanosäännösten 2 artiklan sisältöä ja tarkoitusta on rikottu, vii) oikeuskäytäntöä on rikottu, viii) henkilöstösääntöjen 25 artiklan sisältöä ja tarkoitusta on rikottu, ix) suhteellisuusperiaatetta, luottamuksensuojan periaatetta, yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, oikeusvarmuuden periaatetta ja intressien vertailun periaatetta on loukattu, työnantajan tiedonantovelvollisuutta on laiminlyöty ja hyvän hallinnon periaatetta on loukattu, x) asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että nimittävä viranomainen olisi todennut, että kantajan esittämä vaatimus sisältyy jo asiaan F-51/05.

Kantaja esittää myös perusteluita, joiden vuoksi hän katsoo, että hänen vaatimuksensa voidaan hyväksyä asiakysymyksen osalta. Kantaja vetoaa muun muassa sellaiseen uuteen tilanteeseen, jonka vuoksi uuden vaatimuksen esittäminen on perusteltua (jopa taannehtivasti), ja henkilöstösääntöjen 42 a artiklan sisältöön ja tarkoitukseen, yleisten täytäntöönpanosäännösten ja erityisesti niiden 2 artiklan 4 kohdan sisältöön, henkilöstösääntöjen 35, 36, 59 ja 62 artiklaan ja edellä x) kohdassa esitettyihin oikeusperiaatteisiin.

____________

1 - EUVL C 217, 3.9.2005 (asia, joka alun perin rekisteröitiin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-249/05 ja joka siirrettiin Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 tehdyllä määräyksellä).

2 - EUVL C 154, 1.7.2006.