Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 4 септември 2008 г. - Duyster/Комисия

(Дело F-81/06)1

Език на производството: нидерландски

Вследствие на доброволно уреждане, Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 261, 28.10.2006 г., стр. 34