Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 września 2008 r. - Duyster przeciwko Komisji

(Sprawa F-81/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z zawarciem ugody.

____________

1 - Dz.U. C 261 z 28.10.2006, s. 34.