Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. januára 2008 - Duyster/Komisia

(vec F-80/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Rodičovská dovolenka - Žiadosť o zrušenie rodičovskej dovolenky - Prekážka začatého konania - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Duyster Tineke (Oetrange, Luxembursko) (v zastúpení: W. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 22. decembra 2005 vyhlasujúceho návrh podaný žalobkyňou 6. decembra 2005, predmetom ktorého bolo rozhodnutie menovacieho orgánu zo 17. novembra 2005 o dátume začiatku rodičovskej dovolenky žalobkyne, za neprípustný

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 261, 28.10.2006, s. 33.