Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS

PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2008. gada 4. septembrī

Lieta F‑81/06

Tineke Duyster

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru T. Deistere [T. Duyster] tostarp lūdz atcelt 2006. gada 11. maija lēmumu, ar kuru noraidīta viņas sūdzība par Komisijas 2005. gada 8. novembra lēmumu, ar kuru noraidīts viņas lūgums atlīdzināt viņai kaitējumu, kas radies bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanas procesā pieļauto pārkāpumu dēļ.

Nolēmums: Lietu F‑81/06 Duyster/Komisija izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Komisija apņemas samaksāt prasītājai vienreizēju summu EUR 2000 apmērā. Komisija apņemas parakstīt, iekļaut prasītājas personas lietā un viņai paziņot vēstuli, ko Komisija sagatavojusi pēc savas ierosmes, redakcijā, kas grozīta atbilstoši Civildienesta tiesas 2008. gada 12. jūnija vēstulē ietvertajiem priekšlikumiem. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina prasītājas tiesāšanās izdevumus EUR 1000 apmērā.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)