Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

4 september 2008

Zaak F‑81/06

Tineke Duyster

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Minnelijke regeling op initiatief van Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA en strekkende tot nietigverklaring van het besluit van 11 mei 2006 houdende afwijzing van verzoeksters klacht tegen het besluit van de Commissie van 8 november 2005 houdende afwijzing van haar verzoek om vergoeding van de schade veroorzaakt door onregelmatigheden bij de verlening van ouderschapsverlof.

Beslissing: Zaak F‑81/06, Duyster/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. De Commissie zal verzoekster een forfaitair bedrag van 2 000 EUR betalen. De Commissie verbindt zich ertoe, de ten behoeve van verzoekster voorbereide brief, in de gewijzigde versie naar aanleiding van de voorstellen die het Gerecht in zijn brief van 12 juni 2008 heeft gedaan, te ondertekenen, aan verzoeksters persoonsdossier toe te voegen en haar ter beschikking te stellen. De Commissie zal haar eigen kosten dragen alsmede verzoeksters kosten voor een bedrag van 1 000 EUR.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)