Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

zo 4. septembra 2008

Vec F‑81/06

Tineke Duyster

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou T. Duyster navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie z 11. mája 2006 zamietajúce jej sťažnosť proti rozhodnutiu Komisie z 8. novembra 2005 o zamietnutí jej žiadosti o náhradu škody vyplývajúcej z nezrovnalostí, ku ktorým došlo v rámci poskytnutia rodičovskej dovolenky

Rozhodnutie: Vec F‑81/06, Duyster/Komisia je vymazaná z registra Súdu pre verejnú službu. Komisia je povinná zaplatiť žalobkyni paušálnu sumu vo výške 2 000 eur. Komisia je povinná podpísať, založiť do osobného spisu žalobkyne a jej doručiť list, ktorý pripravila z vlastnej iniciatívy, v zmenenom znení na základe návrhov Súdu pre verejnú službu v liste z 12. júna 2008. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a nahradí trovy konania žalobkyne vo výške 1 000 eur.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články 69 a 74)