Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 11 d.

Byla F‑83/06

Arno Schell

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Pirmenybės balai − Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio BĮN“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo A. Schell pirmiausia prašo panaikinti pareigūnų, kurių pareigos paaukštintos per 2004 ir 2005 m. paaukštinimo procedūras priskiriant juos prie B*8 lygio, sąrašus tiek, kiek juose nėra ieškovo pavardės, ir parengiamuosius šių sprendimų aktus, o nepatenkinus šio reikalavimo – panaikinti sprendimus, kuriuose nustatytas visas paaukštinimo balų skaičius įgyvendinant 2004 ir 2005 m. paaukštinimo procedūras.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Komisijos įtvirtinta pareigų paaukštinimo tvarka – Skundas dėl pareigūnų, kurių pareigos paaukštintos, sąrašo ir pareigūnams skirtų balų nustatymo – Sprendimas atmesti – Motyvavimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa, 45 straipsnis ir 90 straipsnio 2 dalis)

Pagal Komisijos vidaus teisės aktuose įtvirtintą pareigų paaukštinimo tvarką, pagal kurią pareigų paaukštinimo procedūra užbaigiama aktu, apimančiu du skirtingus Paskyrimų tarnybos sprendimus, t. y. sprendimą, kuriuo patvirtinamas pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašas, ir sprendimą, kuriuo nustatomas bendras pareigūnų balų skaičius, nė vienas iš sprendimų neturi būti motyvuotas. Pareiga motyvuoti įvykdyta, kai Paskyrimo tarnyba motyvuoja savo sprendimą atmesti skundą dėl šių sprendimų, pateiktą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį.

Šiuo atžvilgiu, kadangi paaukštinama pagal atranką, Paskyrimų tarnyba neprivalo atskleisti nepasirinktam kandidatui palyginimo, kurį ji atliko jo ir paaukštinti atrinkto kandidato atžvilgiu. Todėl tam, kad būtų įgyvendinta pareiga motyvuoti, pakanka, kad atsakyme į skundą būtų paminėta, kaip teisinės ir Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytos paaukštinimo sąlygos buvo taikytos individualiai pareigūno padėčiai.

(žr. 89 ir 91 punktus)

Teisingumo Teismo praktika: 1990 m. vasario 7 d. Sprendimo Culin prieš Komisiją, C‑343/87, Rink. p. I‑225, 13 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. vasario 25 d. Sprendimo Schloh prieš Tarybą, T‑11/91, Rink. p. II‑203, 73, 85 ir 86 punktai; 1997 m. gegužės 29 d. Sprendimo Contargyris prieš Tarybą, T‑6/96, Rink. VT p. I‑A‑119 ir II‑357, 147 ir 148 punktai; 2001 m. birželio 14 d. Sprendimo McAuley prieš Tarybą, T‑230/99, Rink. VT p. I‑A‑127 ir II‑583, 50–52 punktai; 2005 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Napoli Buzzanca prieš Komisiją, T‑218/02, Rink. VT p. I‑A‑267 ir II‑1221, 59 punktas; 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Buendía Sierra prieš Komisiją, T‑311/04, Rink. p. II‑4137, 147 punktas.