Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. února 2021 Maen Haikal proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-189/19, Maen Haikal v. Rada Evropské unie

(Věc C-113/21 P)

Jednací jazyk: bulharština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Maen Haikal (zástupce: S. Koev, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil tento kasační opravný prostředek v celém rozsahu za přípustný a opodstatněný a všechny důvody kasačního opravného prostředku za opodstatněné;

napadený rozsudek Tribunálu v celém rozsahu zrušil;

zrušil prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/87 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, v rozsahu, v němž se tato rozhodnutí týkají pana Maena Haikala;

zrušil prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/851 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/20122 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, v rozsahu, v němž se obě nařízení týkají pana Maena Haikala;

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/806 ze dne 17. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, v rozsahu, v němž se týká pana Maena Haikala;

zrušil prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/7983 ze dne 17. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, v rozsahu, v němž se toto nařízení týká pana Maena Haikala;

uložil Radě Evropské unie povinnost nahradit navrhovateli veškeré náklady, jakož i veškeré výdaje, honoráře atd. vynaložené v souvislosti s jeho zastoupením advokátem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.    Nesprávné právní posouzení Tribunálem, protože zastával názor, že Rada domněnku postavení obchodníka činného v Sýrii použila správně, přestože pro tuto domněnku neexistuje žádný právní základ a je s ohledem na cíl stanovený normotvůrcem nepřiměřená.

2.    Porušení zásady proporcionality (článek 49 Listiny základních práv Evropské unie).

3.    Porušení pravidel dokazování, protože neexistují žádné důkazy pro použití domněnky a pro vyloučení použití čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 3 rozhodnutí 2013/255 ve znění rozhodnutí 2015/1836.

4.    Nesprávné posouzení, což dokládají právní akty Rady, jimiž bylo jméno navrhovatele odstraněno ze sankčních seznamů.

____________

1 Úř. věst. 2019, L 181, s. 4.

2 Úř. věst. 2012, L 16, s. 1.

3 Úř. věst. 2019, L 132, s. 1.