Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

DOMSTOLENS DOM

(Femte Afdeling)

af 29. april 2004

i sag C-137/02, Finanzamt Offenbach am Main-Land mod Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof) 1

(Anmodning om præjudiciel afgørelse - fortolkning af sjette momsdirektiv - ret til fradrag for moms betalt i tidligere led af et Vorgründungsgesellschaft (et selskab, som reguleres af borgerligretlige regler, og hvis selskabsformål er at tilvejebringe aktiver, der er nødvendige for den virksomhed, der skal udøves af et aktieselskab, der skal stiftes) - overdragelse mod vederlag af samtlige disse aktiver til aktieselskabet efter dettes stiftelse - afgiftsfritaget overdragelse, idet den pågældende medlemsstat har gjort brug af i sin valgmulighed (i henhold til sjette momsdirektivs artikel 5, stk. 8))

(Processprog: tysk)

(Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive offentliggjort i Samling af Afgørelser)

I sag C-137/02, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Finanzamt Offenbach am Main-Land mod Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af af artikel 17, stk. 2, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1), som ændret ved Rådets direktiv 95/7/EF af 10. april 1995 (EFT L 102, s. 18), har Domstolen (Femte Afdeling), sammensat af P. Jann, som fungerende formand for Femte Afdeling, og dommerne A. Rosas og S. von Bahr (refererende dommer), generaladvokat: F. G. Jacobs, justitssekretær: ekspeditionssekretær M.-F. Contet, den 29. april 2004 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

Et personselskab, der kun er oprettet med henblik på at stifte et kapitalselskab, er berettiget til fradrag for indgående moms for levering af tjenesteydelser og goder, når selskabets eneste transaktion i senere led i overensstemmelse med dets selskabsformål har været ved en retshandel at overdrage de leverede ydelser til det senere stiftede kapitalselskab mod vederlag, og når der ved overdragelse af en samlet formuemasse i den pågældende medlemsstat antages ikke at være sket en levering af goder eller tjenesteydelser, idet medlemsstaten har gjort brug af sin valgmulighed i henhold til sjette direktivs artikel 5, stk. 8, og artikel 6, stk. 5, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 95/7/EF af 10. april 1995.

____________

1 - EFT C 169 af 13.7.2002.