Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Bundesfinanzhofin 23.1.2002 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Finanzamt Offenbach am Main-Land vastaan Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR

    

    (Asia C-137/02)

Bundesfinanzhof on pyytänyt 23.1.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 12.4.2002, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Finanzamt Offenbach am Main-Land vastaan Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR seuraavaan kysymykseen:

Onko sellaisella yhtymällä (henkilöyhtiöllä), jonka ainoana tarkoituksena on pääomayhtiön perustaminen, oikeus vähentää palvelujen ja tavaroiden hankintahintoihin sisältyvä arvonlisävero, kun se pääomayhtiön perustamisen jälkeen luovuttaa yhdellä oikeustoimella vastikkeellisesti nämä hankkimansa suoritteet tälle myöhemmin perustamalleen pääomayhtiölle ja sen tarkoituksena ei alun perinkään ole ollut muiden myyntitapahtumien toteuttaminen ja kun kyseisessä jäsenvaltiossa kokonaisvarallisuuden siirtoa ei käsitellä arvonlisäverotuksessa tavaroiden luovutuksena tai palvelun suorituksena (jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY1 5 artiklan 8 kohdan ensimmäinen virke sekä 6 artiklan 5 kohta)?

____________

1 - EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1.