Language of document :

Mededeling in het PB

 

Verzoek van het Bundesfinanzhof van 23 januari 2002 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen het Finanzamt Offenbach am Main-Land en Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR

(Zaak C-137/02)

Het Bundesfinanzhof heeft bij beschikking van 23 janauri 2002, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 12 april 2002, in het geding tussen het Finanzamt Offenbach am Main-Land en Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vraag:

Mag een (personen)vennootschap die enkel is opgericht om een kapitaalvennootschap op te richten, de over de afgenomen goederen en diensten betaalde voorbelasting aftrekken wanneer zij deze na de oprichting van de kapitaalvennootschap in één keer onder bezwarende titel aan de later opgerichte kapitaalvennootschap overdraagt en van meet af aan geen andere omzet genererende handelingen ("Ausgangsumsätze") had gepland, en wanneer de overdracht van een algemeenheid van goederen in de betrokken lidstaat niet als een levering van goederen of een dienst wordt aangemerkt (artikelen 5, lid 8, eerste zin, en 6, lid 5, van de Zesde richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting)1?

____________

1 - (PB L 145 van 13.06.1977, blz. 1