Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. juuni 2021. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – CF, DN versus Bundesrepublik Deutschland

(kohtuasi C-901/19)1

(Eelotsusetaotlus – Ühine varjupaiga- ja täiendava kaitse poliitika – Direktiiv 2011/95/EL – Täiendava kaitse andmise tingimused – Artikli 15 punkt c – Mõiste „suur ja individuaalne oht“ tsiviilisiku elule või isikupuutumatusele juhusliku vägivalla tõttu rahvusvahelise või riigisisese relvastatud kokkupõrke puhul – Riigisisesed õigusnormid, mis näevad asjaomase piirkonna kohta ette tsiviilisikutest kannatanute (hukkunud ja vigastatud) miinimumarvu nõude)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad ja apellatsioonkaebuse esitajad: CF, DN

Vastustaja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Bundesrepublik Deutschland

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule, artikli 15 punkti c tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisiseste õigusnormide selline tõlgendus, mille kohaselt peab sellisel juhul, kui tsiviilisikut ei ähvarda eriline oht tema olukorda iseloomustavate asjaolude tõttu, selle tuvastamiseks, et esineb selle sätte tähenduses suur ja individuaalne oht tsiviilisiku elule või isikupuutumatusele „juhusliku vägivalla tõttu relvastatud kokkupõrke puhul“, olema täidetud tingimus, et asjaomases piirkonnas saavutab kannatanute arvu ja kõigi selle piirkonna elanikkonna moodustavate inimeste arvu suhe teatud kindlaksmääratud künnise.

Direktiivi 2011/95 artikli 15 punkti c tuleb tõlgendada nii, et selle kindlakstegemiseks, kas esineb „suur ja individuaalne oht“ selle sätte tähenduses, tuleb kogumis arvesse võtta kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid, sealhulgas eelkõige neid, mis iseloomustavad taotleja päritoluriigi olukorda.

____________

1 ELT C 87, 16.3.2020.