Language of document :

A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2017. január 19-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tietosuojavaltuutettu (adatvédelmi biztos) kontra Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (Jehova Tanúi – vallási közösség)

(C-25/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Tietosuojavaltuutettu (adatvédelmi biztos)

A másik fél az eljárásban: Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (Jehova Tanúi – vallási közösség)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a hatály tekintetében az adatvédelmi irányelv1 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített kivételeket, hogy a vallási közösség tagjai által a házról házra járva végzett hírnöki tevékenységgel összefüggésben végzett személyesadat-gyűjtés és egyéb személyesadat-kezelés nem tartozik az irányelv hatálya alá? Milyen jelentőséggel bír az irányelv alkalmazhatóságának értékelése során egyrészt az, hogy a hírnöki tevékenységet, amellyel összefüggésben az adatgyűjtésre sor kerül, a vallási közösség és annak gyülekezetei szervezik, másrészt pedig az, hogy ugyanakkor a vallási közösség tagjainak egyéni vallásgyakorlásáról is szó van?

Úgy kell-e értelmezni a „nyilvántartó rendszer” fogalmának az adatvédelmi irányelv 2. cikkének c) pontjában szereplő meghatározását az irányelv (26) és (27) preambulumbekezdésére tekintettel, hogy az első kérdés szerinti házról házra járva végzett hírnöki tevékenységgel összefüggésben nem automatizált módon gyűjtött személyes adatok összessége (név és cím, valamint egyéb lehetséges személyes adatok és jellemzések)

azért nem képez ilyen nyilvántartó rendszert, mert nem minősül a személyes adatokról szóló finn törvény szerinti fogalommeghatározás értelmében vett kartotéknak vagy jegyzéknek, illetve a keresést szolgáló hasonló rendszerező rendszernek, vagy

azért képez ilyen nyilvántartó rendszert, mert az adatokból azok rendeltetésére tekintettel a személyes adatokról szóló finn törvénynek megfelelően ténylegesen könnyen és észszerűtlen költségek nélkül előhívhatók a későbbi felhasználáshoz szükséges információk?

Úgy kell-e értelmezni az adatvédelmi irányelv 2. cikkének d) pontjában szereplő „amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának [helyesen: kezelésének] céljait és módját” szövegrészt, hogy az a vallási közösség, amely olyan tevékenységet szervez, amelynek során személyes adatok gyűjtésére kerül sor (többek között a hírnökök tevékenységi területének felosztása, hírnöki tevékenység folytatása és olyan személyekre vonatkozó nyilvántartások vezetése útján, akik nem szeretnék, hogy hírnökök keressék fel őket), tagjainak e tevékenysége vonatkozásában személyesadat-kezelőnek tekinthető annak ellenére, hogy a vallási közösség arra hivatkozik, hogy csak az egyes hírnökök férnek hozzá a feljegyzett információkhoz?

Úgy kell-e értelmezni az említett 2. cikk d) pontját, hogy a vallási közösség csak akkor tekinthető adatkezelőnek, ha az adatgyűjtés általa történő irányítására szolgáló egyéb konkrét intézkedésekhez – például megbízásokhoz vagy írásbeli utasításokhoz – folyamodik, vagy elegendő, hogy a vallási közösség tényleges szerepet játszik tagjai tevékenységének irányításában?

A harmadik és negyedik kérdésre csak akkor szükséges választ adni, ha az első és második kérdésre adandó válaszok alapján alkalmazható az irányelv. A negyedik kérdésre csak akkor szükséges választ adni, ha a harmadik kérdés alapján nem zárható ki, hogy az irányelv 2. cikkének d) pontja alkalmazható valamely vallási közösségre.

____________

1 A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).