Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 19. januara 2017 – Datenschutzbeauftragter

(Zadeva C-25/17)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Pooblaščenec za varstvo podatkov

Druga stranka v postopku: Jehovove priče – verska skupnost

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba izjeme v členu 3(2) Direktive1 o varstvu podatkov, ki zadevajo področje uporabe, razlagati tako, da na področje uporabe navedene direktive ne sodita zbiranje in siceršnja obdelava osebnih podatkov, ki ju opravijo člani verske skupnosti v okviru svoje dejavnosti oznanjanja od vrat do vrat? Kakšen pomen ima pri presoji uporabe zadevne direktive na eni strani okoliščina, da dejavnost oznanjanja, v okviru katere se zberejo podatki, organizirajo verska skupnost in njeni zbori, in na drugi strani okoliščina, da gre hkrati tudi za osebno prakticiranje vere s strani članov verske skupnosti?

2.    Ali je treba opredelitev pojma „zbirka“ v členu 2(c) Direktive o varstvu podatkov ob upoštevanju uvodnih izjav 26 in 27 navedene direktive razlagati tako, da skupek osebnih podatkov, ki se v okviru zgoraj opisane dejavnosti oznanjanja od vrat do vrat ne zbirajo avtomatsko (ime in naslov ter drugi možni podatki in značilnosti, ki zadevajo osebo),

a)    ne pomeni take zbirke zato, ker v smislu opredelitev v finskem zakonu o varstvu osebnih podatkov izrecno ne gre za specifične kartoteke ali sezname ali podobne sisteme razvrščanja, namenjene iskanju, ali

b)    pomeni tako zbirko zato, ker je na podlagi podatkov ob upoštevanju njihovega namena dejansko enostavno in brez nesorazmernih stroškov mogoče pridobiti informacije, potrebne za poznejšo uporabo, kakor je to določeno v finskem zakonu o varstvu osebnih podatkov?

3.    Ali je treba opredelitev v členu 2(d) Direktive o varstvu podatkov „ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov“ razlagati tako, da je mogoče versko skupnost, ki organizira dejavnost, v okviru katere se zbirajo osebni podatki (med drugim z razdelitvijo območij, na katerih delujejo oznanjevalci, izvajanjem dejavnosti oznanjanja in vzdrževanjem registrov oseb, ki ne želijo, da oznanjevalci pridejo k njim), v zvezi s to dejavnostjo njenih članov šteti za upravljavca osebnih podatkov, čeprav verska skupnost navaja, da imajo dostop do zbranih podatkov le posamezni oznanjevalci?

4.    Ali je treba omenjeni člen 2(d) razlagati tako, da je versko skupnost mogoče šteti za upravljavca le tedaj, če sprejme druge specifične ukrepe, na primer določi naloge ali izda pisna navodila, s katerimi usmerja zbiranje podatkov, ali pa zadošča, da ima verska skupnost dejansko vlogo pri usmerjanju dejavnosti njenih članov?

Odgovor na tretje in četrto vprašanje je potreben le, če je navedeno direktivo na podlagi odgovorov na prvo in drugo vprašanje treba uporabiti. Odgovor na četrto vprašanje je potreben le, če na podlagi tretjega vprašanja ni mogoče izključiti, da se člen 2(d) navedene direktive uporablja za versko skupnost.

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).