Language of document : ECLI:EU:T:2018:195

Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. apríla 2018
Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(vec T25/17)

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Slovná ochranná známka PROTICURD – Skoršie národné slovné ochranné známky PROTI a PROTIPLUS – Skoršia národná obrazová ochranná známka Proti Power – Relatívny dôvod zamietnutia – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 94 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Riadne používanie skorších ochranných známok – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001) – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001] – Neexistencia podobnosti výrobkov – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny“

1.      Ochranná známka Európskej únie – Procedurálne ustanovenia – Odôvodnenie rozhodnutí – Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009 – Rovnaký rozsah pôsobnosti ako má článok 296 ZFEÚ – Uplatnenie implicitného odôvodnenia odvolacím senátom – Prípustnosť – Podmienky

(článok 296 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 207/2009, článok 75 prvá veta)

(pozri body 34 – 36)

2.      Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietky – Preskúmanie námietok – Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky – Riadne používanie – Pojem – Výklad zohľadňujúci ratio legis článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009

(nariadenie Rady č. 207/2009, odôvodnenie 10 a článok 42 ods. 2 a 3; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1, pravidlo 22 ods. 3)

(pozri body 45 – 48)

3.      Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietky – Preskúmanie námietok – Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky – Riadne používanie – Pojem – Kritériá posúdenia – Požiadavka konkrétnych a objektívnych dôkazných prostriedkov

(nariadenie Rady č. 207/2009, článok 42 ods. 2 a 3; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1, pravidlo 22 ods. 3)

(pozri body 49 – 54)

4.      Ochranná známka Európskej únie – Podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie – Identifikácia tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje – Používanie všeobecných označení názvov tried niceského triedenia – Rozsah pôsobnosti

(nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidlo 2 ods. 4)

(pozri bod 70)

5.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Zamietnutie zápisu pre relatívny dôvod zamietnutia, i keď obmedzený len na časť Únie

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri bod 74)

6.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Kritériá posúdenia

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 75, 76, 116)

7.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami – Kritériá posúdenia

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri bod 77)

8.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými tovarmi alebo službami – Kritériá posúdenia

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri bod 84)

9.      Ochranná známka Európskej únie – Rozhodnutia Úradu – Zásada rovnosti zaobchádzania – Zásada riadnej správy vecí verejných – Predchádzajúca rozhodovacia prax Úradu – Zásada zákonnosti – Nevyhnutnosť vykonať prísne a úplné preskúmanie v každom konkrétnom prípade

(pozri bod 93)

10.    Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Vysoká rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky – Nedostatok vplyvu v prípade neexistencie podobnosti medzi dotknutými ochrannými známkami

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 117, 118)

11.    Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Slovná ochranná známka PROTICURD – Slovné ochranné známky PROTI a PROTIPLUS a obrazová ochranná známka Proti Power

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 119, 123 – 126)

Predmet

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 8. novembra 2016 (vec R 247/2016‑4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi pánom Rintischom a Compagnie laitière européenne

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bernhard Rintisch je povinný nahradiť trovy konania.