Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2018 – Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(vec T-25/17)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Slovná ochranná známka PROTICURD – Skoršie národné slovné ochranné známky PROTI a PROTIPLUS – Skoršia národná obrazová ochranná známka Proti Power – Relatívny dôvod zamietnutia – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 94 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Riadne používanie skorších ochranných známok – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Neexistencia podobnosti výrobkov – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Bernhard Rintisch (Bottrop, Nemecko) (v zastúpení: A. Dreyer, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Compagnie laitière européenne SA (Condé-sur-Vire, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 8. novembra 2016 (vec R 247/2016-4) týkajúcemu sa námietkového konanie medzi pánom Rintischom a Compagnie laitière européenne

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Bernhard Rintisch je povinný nahradiť rovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 63, 27.2.2017.