Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Asia C-25/17

Asiassa, jonka on pannut vireille tietosuojavaltuutettu

(Ennakkoratkaisupyyntö – korkein hallinto-oikeus)

Ennakkoratkaisupyyntö – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46/EY – Kyseisen direktiivin soveltamisala – 3 artikla – Henkilötietojen kerääminen, jonka uskonnollisen yhdyskunnan jäsenet suorittavat ovelta ovelle -saarnaamistyönsä yhteydessä – 2 artiklan c alakohta – Henkilötietojen rekisteröintijärjestelmän käsite – 2 artiklan d alakohta – Rekisterinpitäjän käsite – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan 1 kohta

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.7.2018

1.        Tuomioistuinmenettely – Suullinen käsittely – Aloittaminen uudelleen – Ennakkoratkaisumenettelyn osapuolten huomautuksissa tai julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa esitettyjen tosiseikkojen väitetty virheellisyys – Suullisen käsittelyn aloittaminen uudelleen ei ole oikeutettua

(SEUT 267 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 83 artikla)

2.        Perusoikeudet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen – Uskonnon käsite – Ulottuvuus

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan 1 kohta)

3.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46 – Soveltamisala – Henkilötietojen käsittely, joka suoritetaan toiminnassa, joka ei kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan, tai jonka luonnolliset henkilöt suorittavat yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen – Soveltamatta jättäminen henkilötietojen keräämiseen, jota uskonnollisen yhdyskunnan jäsenet suorittavat ovelta ovelle -saarnaamistyönsä yhteydessä

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 3 artiklan 2 kohta)

4.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46 – Soveltamisala – Henkilötietojen rekisteröintijärjestelmä – Käsite – Kaikki henkilötiedot, joka kerätään ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä ja joka on järjestetty niiden myöhemmän käytön helpottamiseksi – Soveltamisalaan kuuluminen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 2 artiklan c alakohta)

5.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46 – Rekisterinpitäjä – Henkilötietojen kerääminen, jota uskonnollisen yhdyskunnan jäsenet suorittavat ovelta ovelle -saarnaamistyönsä yhteydessä – Yhdyskunnan pitäminen rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyn osalta – Tällaisten yhdyskuntien organisatoriseen autonomiaan ei ole puututtu

(SEUT 17 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 2 artiklan d alakohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 26 ja 28 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 47 kohta)

3.      Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 3 artiklan 2 kohtaa, tarkasteltuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan 1 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että henkilötietojen kerääminen, jota uskonnollisen yhdyskunnan jäsenet suorittavat ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä, ja niiden myöhempi käsittely eivät ole henkilötietojen käsittelyä, joka toteutetaan kyseisen direktiivin 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi, eivätkä kyseisen direktiivin 3 artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua luonnollisten henkilöiden suorittamaa henkilötietojen käsittelyä yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa.

(ks. 51 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

4.      Direktiivin 95/46 2 artiklan c alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu rekisteröintijärjestelmän käsite kattaa kaikki henkilötiedot, jotka kerätään ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä ja joihin kuuluvat nimet ja osoitteet sekä muut tavattuja henkilöitä koskevat tiedot, kun kyseiset tiedot järjestetään tiettyjen sellaisten kriteerien mukaan, joiden ansiosta ne voidaan käytännössä helposti hakea myöhempää käyttöä varten. Jotta tällainen tietojen kokonaisuus kuuluisi kyseisen käsitteen soveltamisalaan, ei ole tarpeen, että se sisältää nimenomaisia kortistoja tai luetteloja tai muita hakua palvelevia järjestelyjä.

(ks. 62 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

5.      Direktiivin 95/46 2 artiklan d alakohtaa, tarkasteltuna yhdessä perusoikeuskirjan 10 artiklan 1 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että sen perusteella uskonnollista yhdyskuntaa voidaan pitää – yhdessä saarnaamistyötä harjoittavien jäsentensä kanssa – rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyn osalta, jota viimeksi mainitut harjoittavat yhdyskunnan organisoiman ja koordinoiman ovelta ovelle -saarnaamistyön, johon tämä myös kannustaa, yhteydessä, eikä ole tarpeen, että kyseisellä yhdyskunnalla on oikeus tutustua tietoihin tai että osoitetaan, että se on antanut jäsenilleen kirjallisia ohjeita tai käskyjä, jotka koskevat kyseistä käsittelyä.

Tätä toteamusta ei voida asettaa kyseenalaiseksi SEUT 17 artiklaan perustuvalla uskonnollisten yhdyskuntien organisatorisen autonomian periaatteella. Kunkin henkilön velvollisuutta noudattaa henkilötietojen suojaa koskevia unionin oikeuden sääntöjä ei nimittäin voida pitää puuttumisena kyseisten yhdyskuntien organisatoriseen autonomiaan (ks. analogisesti tuomio 17.4.2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, 58 kohta).

(ks. 74 ja 75 kohta sekä tuomiolauselman 3 kohta)