Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2012 r. – ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-63/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności pism, w których strona pozwana odmawia zwrotu w następstwie wyroku Sądu Unii Europejskiej częściowo uchylającego wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej kwoty 6000 EUR, którą strona skarżąca zapłaciła stronie pozwanej z tytułu zwrotu kosztów postępowania na podstawie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności pism z dnia 4 i 25 maja 2012 r. w zakresie w jakim EBI odmówił w nich zwrotu skarżącemu kwoty 6000 EUR, którą pobrał tytułem zwrotu kosztów postępowania we wcześniejszej sprawie przed Sądem do spraw Służby Publicznej;

zasadzenie od EBI natychmiastowego zwrotu wspomnianej kwoty wraz z odsetkami i kompensacją wahań kursu walut w okresie między dokonaniem zapłaty przez stronę skarżącą a rzeczywistym zwrotem;

zasądzenie od strony pozwanej naprawienia szkody wyrządzonej stronie skarżącej;

obciążenie EBI kosztami postępowania.