Language of document :

Жалба, подадена на 21 юни 2012 г. — ZZ/ЕСВД

(Дело F-64/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. M. Casado Garcia-Hirschfeld)

Ответник: Европейска служба за външна дейност

Предмет на производството

Отмяната на решението да не се включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD 6 в рамките на процедура по повишаване за 2011 г. и осъждането на ответника да поправи претърпените вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на ОН от 15 ноември 2011 г. да не се повиши жалбоподателя в степен AD 6 в рамките на процедура по повишаване за 2011 г.;

да се отмени, доколкото е необходимо, решението от 23 март 2011 г., с което се отхвърля административната жалба;

да се осъди ЕСВД да заплати на жалбоподателя сума, определена ex aequo et bono в размер на 6 000 EUR за поправяне на неговите професионални и неимуществени вреди, ведно със законната лихва за забава, считано от датата, на която тя става изискуема;

да се осъди ЕСВД да заплати съдебните разноски.