Language of document :

Sag anlagt den 21. juni 2012 – ZZ mod EEAS

(Sag F-64/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Casado Garcia-Hirschfeld)

Sagsøgt: EU-Udenrigstjenesten

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse AD6 i forfremmelsesåret 2011 og om, at sagsøgte tilpligtes at erstatte det lidte tab

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 15. november 2011 om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 6 i forfremmelsesåret 2011.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 23. marts 2011 om afslag på klagen.

EEAS tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb, som efter ret og billighed fastsættes til 6 000 EUR, i erstatning for det lidte erhvervsmæssige og ikke-økonomiske tab, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor beløbet forfalder til betaling.

EEAS tilpligtes at betale sagens omkostninger.