Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2012 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-64/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: M. Casado Garcia-Hirschfeld, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o niewpisaniu nazwiska skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AD 6 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2011 r. oraz zobowiązanie pozwanej do naprawienia poniesionej przez niego szkody

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 listopada 2011 r. o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 6 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2011 r.

o ile zajdzie taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 23 marca 2011 r. o oddaleniu zażalenia;

zasądzenie od ESDZ na rzecz skarżącego kwoty oszacowanej ex aequo et bono na 6000 euro tytułem naprawienia szkody zawodowej i krzywdy, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności;

obciążenie ESDZ kosztami postępowania.