Language of document :

Žaloba podaná 27. júna 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-66/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa stanovuje výška kapitálu, ktorý možno previesť na práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služby, ako aj výpočet počtu odpracovaných rokov uznaných na základe tohto prevodu do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie

Návrhy žalobcu

Predovšetkým,

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje výška kapitálu, ktorý možno previesť na práva na dôchodok nadobudnuté žalobcom v NATO, ako aj výpočet počtu odpracovaných rokov uznaných na základe tohto prevodu do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie z 28. marca 2012, ktorým sa výslovne zamieta sťažnosť žalobcu z 23. januára 2012,

v každom prípade,

uznať utrpenú nemajetkovú ujmu a zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy predbežne stanovenej na 20 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.