Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 ноември 2013 г. — De Nicola/ЕИБ

(Дело F-63/12)1

(Публична служба — Изпълнение на съдебно решение — Съдебни разноски — Възстановяване на съдебните разноски — Възстановяване на сумата, платена като подлежащи на възстановяване съдебни разноски, след съдебно решение, с което се отменя частично решението, осъждащо жалбоподателя да заплати тези съдебни разноски)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo de Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: L. Isola, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: G. Nuvoli и F. Martin, A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на писмата, с които ответникът отказва да възстанови, вследствие на Решение на Общия съд на Европейския съюз по дело De Nicola/ЕИБ, T-37/10 P, отменящо частично Решение на Съда на публичната служба по дело De Nicola/ЕИБ, F-55/08, сумата от 6000 EUR платени от жалбоподателя на ответника като подлежащи на възстановяване съдебни разноски след решението на Съда на публичната служба по дело F-55/08 DEP

Диспозитив

Отменя решенията на Европейската инвестиционна банка от 4 и 25 май 2012 г.

Осъжда Европейската инвестиционна банка да заплати на г-н De Nicola сумата от 6 000 EUR заедно с компенсаторни лихви, считано от 29 април 2012 г. Процентът на компенсаторните лихви трябва да се изчисли въз основа на лихвения процент, установен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейската инвестиционна банка понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на г-н  De Nicola.

____________

1 ОВ C 311, 13.10.2012 г., стр. 16.