Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 5. november 2013 – De Nicola mod EIB

(Sag F-63/12) 1

(Personalesag – fuldbyrdelse af en dom – sagsomkostninger – tilbagebetaling af sagsomkostninger – tilbagebetaling af de sagsomkostninger, der kan kræves erstattet, i henhold til en dom om delvis annullation af den dom, hvorved sagsøgeren blev pålagt at betale disse sagsomkostninger)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo de Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB) (ved G. Nuvoli og F. Martin, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af de skrivelser, hvorved EIB efter den af Den Europæiske Unions Ret afsagte dom i sag T-37/10 P, De Nicola mod EIB, hvorved den af Personaleretten afsagte dom i sag F-55/08, De Nicola mod EIB, blev delvist ophævet, nægter at tilbagebetale de 6000 EUR, som sagsøgeren har betalt til sagsøgte i form af sagsomkostninger, der kan kræves erstattet, i henhold til Personalerettens dom F-55/08 DEP.

Konklusion

Afgørelserne truffet den 4. og 25. maj 2012 af Den Europæiske Investeringsbank annulleres.

Den Europæiske Investeringsbank betaler Carlo de Nicola 6000 EUR, med tillæg af udligningsrenter fra den 29. april 2012. Udligningsrenterne beregnes på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med to procentpoint.

I øvrigt frifindes Den Europæiske Investeringsbank.

Den Europæiske Investeringsbank bærer sine egne omkostninger og betaler de af Carlo de Nicola afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 311 af 13.10.2012, s. 16.