Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. – De Nicola przeciwko EBI

(Sprawa F-63/12)1

(Służba publiczna – Wykonanie wyroku – Koszty – Zwrot kosztów – Zwrot kwoty wypłaconej tytułem kosztów podlegających zwrotowi w związku z wyrokiem uchylającym częściowo wyrok, na mocy którego strona skarżąca została obciążona kosztami)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo de Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: L. Isola, avocat)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciel: G. Nuvoli i F. Martin, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, avocat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności pism, w których w następstwie wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-37/10 P De Nicola przeciwko EBI częściowo uchylającego wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej w sprawie F-55/08 De Nicola przeciwko EBI strona pozwana odmawia zwrotu kwoty 6000 EUR, którą strona skarżąca zapłaciła stronie pozwanej tytułem kosztów podlegających zwrotowi na podstawie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej w sprawie F-55/08 DEP.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dni 4 i 25 maja 2012 r.

Europejski Bank Inwestycyjny wypłaci C. De Nicoli kwotę 6 000 EUR, powiększoną o zaległe odsetki od dnia 29 kwietnia 2012 r. Wysokość odsetek zostanie obliczona w oparciu o ustaloną przez Europejski Bank Centralny stopę dla głównych operacji refinansowania, obowiązująca w odnośnym okresie, powiększoną o dwa punkty.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę.

____________

1 Dz.U. C 311 z 13.10.2012, s 16.