Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 lutego 2014 r. – Armani przeciwko Komisji

(Sprawa F-65/12)1

(Służba publiczna – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Prawo do dodatku na dziecko na utrzymaniu – Dziecko na utrzymaniu – Dziecko małżonki skarżącego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: E.M. Armani (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: D. Martin i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przyznania skarżącemu dodatku na syna jego małżonki z poprzedniego małżeństwa.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 17 sierpnia 2011 r., na mocy której Komisja Europejska odmówiła E.M. Armaniemu prawa do dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu jako dziecko jego małżonki.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez E.M. Armaniego.