Language of document : ECLI:EU:F:2013:111

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

2. juli 2013

Sag F-64/12 DEP

Guillermo Martinez Erades

mod

EU-Udenrigstjenesten (EEAS)

»Personalesag – retspleje – fastsættelse af sagsomkostninger«

Angående:      Søgsmål med påstand om fastsættelse af sagsomkostninger, der kan kræves erstattet i henhold til procesreglementets artikel 92, hvorunder Guillermo Martinez Erades har fremsat en begæring til Personaleretten om fastsættelse af sagsomkostningerne i henhold til procesreglementets artikel 92, stk. 1.

Udfald:      Det beløb, der kan kræves erstattet hos EU-Udenrigstjenesten af Guillermo Martinez Erades l i sag F-64/12, fastsættes til 5 700 EUR med tillæg af eventuel moms af dette beløb. Hver part bærer sine egne omkostninger, der er afholdt i forbindelse med denne sag om fastsættelse af sagsomkostninger.

Sammendrag

1.      Retslig procedure – sagsomkostninger – fastsættelse – udgifter, der kan kræves erstattet – begreb – nødvendige udgifter, som parterne har afholdt – fremlæggelse af dokumentation, der godtgør eksistensen af udgifterne

[Personalerettens procesreglement, art. 91, litra b)]

2.      Retslig procedure – sagsomkostninger – fastsættelse – udgifter, der kan kræves erstattet – begreb – moms – omfattet i tilfælde, hvor der er tale om en ikke-afgiftspligtig person

[Personalerettens procesreglement, art. 91, litra b)]

3.      Retslig procedure – sagsomkostninger – udgifter, der kan kræves erstattet – udgifter afholdt i forbindelse med proceduren vedrørende fastsættelse af sagsomkostninger – ufornødent at træffe afgørelse

(Personalerettens procesreglement, art. 86 og 92)

1.      Det følger af artikel 91, litra b), i Personalerettens procesreglement, at de udgifter, der kan kræves erstattet, er begrænset dels til de udgifter, der er afholdt med henblik på sagens behandling for Personaleretten, dels til de udgifter, som var nødvendige i denne forbindelse.

Det påhviler ganske vist sagsøgeren at fremlægge dokumentation for eksistensen af de udgifter, som kræves erstattet, men det kan udledes af den omstændighed, at en advokat, der efter aftale indgået mellem parterne har indgivet stævning og processkrift om ophævelse af sagen, har foretaget de handlinger, der er nødvendige med henblik på sagen for Personaleretten. Under disse omstændigheder kan Personaleretten fastsætte de udgifter, som en parts advokat kan kræve betalt af den part, der tilpligtes at betale sagens omkostninger.

(jf. præmis 16, 20 og 21)

Henvisning til:

Personaleretten: 10. november 2009, sag F-14/08 DEP, X mod Parlamentet, præmis 21; 8. november 2011, sag F-92/09 DEP, U mod Parlamentet, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis; 22. marts 2012, sag F-5/08 DEP, Brune mod Kommissionen, præmis 19

2.      En sagsøger, som ikke momspligtig, har ikke mulighed for at kræve denne moms, der er faktureret af hans advokat, erstattet. Den moms, der eventuelt er betalt af honorarer, der er fundet nødvendige, udgør således for sagsøgeren udgifter, som er afholdt med henblik på sagens behandling i den i artikel 91, litra b), i Personalerettens procesreglement omhandlede forstand.

(jf. præmis 28)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 8. juli 2004, forenede sager T-7/98 DEP, T-208/98 DEP og T-109/99 DEP, De Nicola mod EIB, præmis 37

Personaleretten: 25. oktober 2012, sag F-50/09 DEP, Missir Mamachi di Lusignano mod Kommissionen, præmis 31

3.      Artikel 92 i Personalerettens procesreglement, der omhandler proceduren ved tvister om sagsomkostninger, bestemmer til forskel fra samme reglements artikel 86 ikke, at der træffes afgørelse om sagens omkostninger i den dom eller kendelse, hvorved sagens behandling afsluttes. Hvis Personaleretten i henhold til procesreglementets artikel 92 traf afgørelse i en tvist om sagsomkostninger i en hovedsag og særskilt afgørelse om de nye omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sidstnævnte tvist, kunne den således i givet fald senere blive forelagt en ny tvist om de nye omkostninger.

Det følger heraf, at der derfor ikke skal træffes særskilt afgørelse om de udgifter og honorarer, der er afholdt som led i proceduren om fastsættelse af sagsomkostninger ved Personaleretten. Det påhviler ikke desto mindre Personaleretten, når den fastsætter de sagsomkostninger, der kan kræves erstattet, at tage hensyn til alle sagens omstændigheder indtil det tidspunkt, hvor kendelsen om fastsættelse af sagsomkostningerne afsiges.

(jf. præmis 33-35)

Henvisning til:

Personaleretten: 12. december 2012, sag F-12/10 DEP, Kerstens mod Kommissionen, præmis 49; U mod Parlamentet, præmis 65