Language of document : ECLI:EU:F:2013:111

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

2. juuli 2013

Kohtuasi F‑64/12 DEP

Guillermo Martinez Erades

versus

Euroopa välisteenistus

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      Kodukorra artikli 92 alusel hüvitatavate kulude kindlaksmääramise taotlus, millega G. Martinez Erades palub kodukorra artikli 92 lõike 1 alusel kohtukulude kindlaksmääramist.

Otsus:      Määrata G. Martinez Eradesele Euroopa välisteenistuse poolt kohtuasjas F‑64/12 hüvitamisele kuuluvate kulude summaks 5700 eurot, millele lisandub sellelt summalt tasumisele kuuluda võiv käibemaks. Jätta käesoleva kohtukulude kindlaksmääramise menetlusega tekkinud poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste – Poolte vältimatud kulud – Nende tõendite esitamine, mis kinnitaksid kulude olemasolu

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

2.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste – Käibemaks – Mittemaksukohustuslase hõlmamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

3.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Kohtukulude kindlaksmääramise menetluses tekkinud kulud – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 86 ja 92)

1.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 91 punktist b tuleneb, et kulud kuuluvad hüvitamisele üksnes siis, kui need esiteks olid seotud Avaliku Teenistuse Kohtu menetlusega ja teiseks olid need sel eesmärgil vältimatud.

Kindlasti on hageja kohustatud esitama tõendid, mis kinnitaksid nende kulude olemasolu, mille hüvitamist ta taotleb, kuid sellest, et advokaat esitas hagiavalduse ja teatas hagist loobumisest pärast pooltevahelist kokkulepet võib järeldada, et ta tõesti tegi vajalikke toiminguid ja osutas teenuseid menetluse jaoks Avaliku Teenistuse Kohtus. Neil asjaoludel võib Avaliku Teenistus Kohus määrata kindlaks, millises ulatuses saab kulusid, mille tasumist poole advokaat nõuab, sisse nõuda kohtukulude tasumise eest vastutavalt poolelt.

(vt punktid 16, 20 ja 21)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 10. november 2009, kohtuasi F‑14/08 DEP: X vs. parlament (punkt 21); 8. november 2011, kohtuasi F‑92/09 DEP: U vs. parlament (punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika); 22. märts 2012, kohtuasi F‑5/08 DEP: Brune vs. komisjon (punkt 19).

2.      Hagejal, kes ei ole käibemaksukohustuslane, ei ole võimalust saada tagasi käibemaksu, mis on tasutud nende teenuste pealt, mille kohta tema advokaadid on arve esitanud. Vältimatuks tunnistatud advokaaditasult makstud käibemaks on hageja puhul seega menetlusega seotud kulu Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 91 punkti b tähenduses.

(vt punkt 28)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 8. juuli 2004, liidetud kohtuasjad T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ja T‑109/99 DEP: De Nicola vs. EIP (punkt 37).

Avaliku Teenistuse Kohus: 25. oktoober 2012, kohtuasi F‑50/09 DEP: Missir Mamachi di Lusignano vs. komisjon (punkt 31).

3.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikkel 92 kulude vaidlustamise kohta ei näe erinevalt selle kodukorra artiklist 86 ette, et kohtuotsuses või määruses, millega lõpetatakse asjas menetlus, lahendatakse kohtukulude jaotamine. Kui liidu kohus, otsustades kodukorra artikli 92 alusel esitatud hagi raames põhimenetluses lahendatava kohtuasja kulude vaidlustamise üle, teeks otsuse vaidlustatud kulude küsimuses ning kulude vaidlustamise hagi raames eraldi uute kulude kohta, võiks vajadusel hiljem kohtusse pöörduda uute kulude vaidlustamisega.

Seega ei saa eraldi lahendada küsimust kulude ja tasude kohta, mis on tekkinud Avaliku Teenistuse Kohtus kohtukulude kindlaksmääramise raames. Siiski saab Avaliku Teenistuse Kohus hüvitatavate kulude kindlaksmääramisel võtta arvesse kõiki kohtuasja asjaolusid kuni hetkeni, mil võetakse vastu kohtukulude kindlaksmääramise kohtumäärus.

(vt punktid 33–35)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 12. detsember 2012, kohtuasi F‑12/10 DEP: Kerstens vs. komisjon (punkt 49); eespool viidatud kohtuasi U vs. parlament (punkt 65).