Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

6. veebruar 2013

Kohtuasi F‑67/12

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Õigusvastasus – Kohtuotsuse täitmisega seotud kirja saatmine hagejat selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse raames esindavale isikule – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikli 94 punkt a

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega LMarcuccio palub esiteks tühistada otsuse, millega Euroopa Komisjon jättis rahuldamata sellise kahju hüvitamise nõude, mis tulenes Avaliku Teenistuse Kohtu 4. novembri 2008. aasta otsuse kohtuasjas F‑41/06: Marcuccio vs. komisjon (edaspidi „4. novembri 2008. aasta kohtuotsus”) täitmise üksikasjalikke eeskirju puudutava kirja saatmisest advokaadile, kes esindas teda selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse raames, ning teiseks mõista komisjonilt välja hüvitis sellega tekitatud kahju eest.

Otsus: Jätta hagi ilmselge õiguslikult põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja komisjoni kohtukulud. L. Marcuccio peab tasuma Avaliku Teenistuse Kohtule 2000 eurot.

Kokkuvõte

1.      Lepinguväline vastutus – Tingimused – Õigusvastasus – Kahju – Põhjuslik seos – Kumuleeruvad tingimused – Ühe tingimuse puudumine – Hagi tervikuna rahuldamata jätmine

(ELTL artikli 340 teine lõik)

2.      Kohtumenetlus – Asja läbivaatamise kulud – Ametniku alusetu hagiga Avaliku Teenistuse Kohtule tekitatud kulud – Nende kulude väljamõistmine ametnikult

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 94)

1.      Liidu lepinguväline vastutus ELTL artikli 340 teise lõigu mõttes on seatud sõltuvusse kõigi kolme kumuleeruva tingimuse täitmisest, milleks on institutsioonidele etteheidetava haldusakti või käitumise õigusvastasus, kahju tekkimine ning põhjuslik seos väidetava käitumise ja viidatud kahju vahel. Juhul, kui üks nendest kolmest tingimusest ei ole täidetud, on see piisav kahju hüvitamise nõude rahuldamata jätmiseks.

(vt punkt 21)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 16. märts 2011, kohtuasi F‑21/10: Marcuccio vs. komisjon (punktid 22 ja 23 ning seal viidatud kohtupraktika).

2.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 94 punktis a on sätestatud, et kui Avaliku Teenistuse Kohtule on tekitatud kulusid, mida oleks võinud vältida, eriti kui hagi on esitatud ilmselgelt alusetult, võib ta need kulud tekitanud poolelt välja mõista osaliselt või tervikuna, kuid väljamõistetav summa ei või ületada 2000 eurot.

Seda sätet tuleb kohaldada siis, kui tegemist on ametniku hagiga, millel on täiesti sarnase ese sama ametniku poolt esitatud hagidega, mis on tunnistatud ilmselgelt õiguslikult põhjendamatuteks. Nimelt on see hagi selgelt põhjendamatu ja pahatahtlik, kuna hageja on algatanud kohtumenetlusi täiesti põhjendamatult.

(vt punktid 34–37)

Viited:

Euroopa Kohus: 14. aprill 2011, kohtuasi C‑460/10 P: Marcuccio vs. Euroopa Kohus.

Esimese Astme Kohus: 17. mai 2006, kohtuasi T‑241/03: Marcuccio vs. komisjon (punkt 65).

Avaliku Teenistuse Kohus: 6. detsember 2007, kohtuasi F‑40/06: Marcuccio vs. komisjon (punkt 50); eespool viidatud kohtuasi Marcuccio vs. komisjon; 29.veebruar 2012, kohtuasi F‑3/11: Marcuccio vs. komisjon (punkt 54).

Euroopa Liidu Üldkohus: 6. juuli 2010, kohtuasi T‑401/09: Marcuccio vs. Euroopa Kohus; 15. november 2012, kohtuasi T‑286/11 P: Marcuccio vs. komisjon.