Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

zo 6. februára 2013

Vec F‑67/12

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody – Nezákonnosť – Zaslanie listu týkajúceho sa výkonu rozsudku zástupcovi žalobcu v odvolacom konaní proti tomuto rozsudku – Žaloba zjavne bez právneho základu – Článok 94 písm. a) rokovacieho poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio navrhuje, na jednej strane, zrušiť rozhodnutie, ktorým Európska komisia zamietla návrh na náhradu ujmy vyplývajúcej zo zaslania listu týkajúceho sa spôsobu výkonu rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 4. novembra 2008, Marcuccio/Komisia (F‑41/06, ďalej len „rozsudok zo 4. novembra 2008“) advokátovi, ktorý ho zastupoval v odvolacom konaní proti tomuto rozsudku, a na druhej strane, zaviazať Komisiu na náhradu ujmy, ktorá údajne vznikla v dôsledku tejto skutočnosti

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Komisie. Luigi Marcuccio je povinný zaplatiť Súdu pre verejnú službu sumu 2 000 eur.

Abstrakt

1.      Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky – Nezákonnosť – Ujma – Príčinná súvislosť – Kumulatívne podmienky – Neexistencia jednej z podmienok – Zamietnutie žaloby v celom rozsahu

(Článok 340 druhý pododsek ZFEÚ)

2.      Súdne konanie – Súdne výdavky – Výdavky spôsobené Súdu pre verejnú službu žalobou úradníka zneužívajúcou právo – Zaviazanie úradníka na náhradu týchto výdavkov

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 94)

1.      Vznik mimozmluvnej zodpovednosti Únie podľa článku 340 druhého odseku ZFEÚ je podmienený splnením všetkých troch kumulatívnych podmienok, a to nezákonnosť správneho aktu alebo konania vytýkaného inštitúciám, existencia škody a existencia príčinnej súvislosti medzi uvádzaným aktom alebo konaním a tvrdenou škodou. Skutočnosť, že jedna z týchto troch podmienok neexistuje, stačí na zamietnutie žaloby o náhradu škody.

(pozri bod 21)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 16. marca 2011, Marcuccio/Komisia, F‑21/10, body 22 a 23 a tam citovaná judikatúra

2.      Ak podľa článku 94 písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu vznikli Súdu pre verejnú službu výdavky, ktorým bolo možné predísť, najmä ak žaloba predstavuje zjavné zneužitie práva, môže tento súd zaviazať účastníka konania, ktorý ich spôsobil, aby ich uhradil celkom alebo čiastočne, pričom výška tejto úhrady nesmie prekročiť sumu 2 000 eur.

Toto ustanovenie je potrebné uplatniť v prípade, ak žaloba určitého úradníka má úplne rovnaký predmet ako žaloby podané tým istým úradníkom vyhlásené za žaloby, ktoré sú zjavne bez právneho základu. Takáto žaloba má totiž jasne bezdôvodnú povahu a úmyselným zavineným spôsobuje vznik trov konania, keďže žalobca sa rozhodol ísť cestou sporu bez akéhokoľvek odôvodnenia.

(pozri body 34 – 37)

Odkaz:

Súdny dvor: 14. apríla 2011, Marcuccio/Súdny dvor, C‑460/10 P

Súd prvého stupňa: 17. mája 2006, Marcuccio/Komisia, T‑241/03, bod 65

Všeobecný súd Európskej únie: 6. júla 2010, Marcuccio/Súdny dvor, T‑401/09; 15. novembra 2012, Marcuccio/Komisia, T‑286/11 P

Súd pre verejnú službu: 6. decembra 2007, Marcuccio/Komisia, F‑40/06, bod 50; Marcuccio/Komisia, už citovaný; 29. februára 2012, Marcuccio/Komisia, F‑3/11, bod 54