Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 5. novembra 2013

Vec F‑63/12

Carlo De Nicola

proti

Európskej investičnej banke (EIB)

„Verejná služba – Výkon rozsudku – Trovy konania – Náhrada trov konania – Náhrada sumy, zaplatenej ako nahraditeľné trovy konania, na základe rozsudku čiastočne zrušujúceho rozsudok, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť nahradiť tieto trovy konania“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou C. De Nicola navrhuje, aby Súd pre verejnú službu zrušil odmietnutie Európskej investičnej banky (EIB) nahradiť mu trovy konania zaplatené na základe rozsudku Súdu pre verejnú službu, ktorý bol neskôr zrušený Všeobecným súdom Európskej únie

Rozhodnutie:      Rozhodnutia Európskej investičnej banky zo 4. a 25. mája 2012 sa zrušujú. Európska investičná banka je povinná zaplatiť C. de Nicolovi sumu vo výške 6 000 eur, zvýšenú o kompenzačné úroky od 29. apríla 2012. Sadzba kompenzačných úrokov sa musí vypočítať na základe úrokovej sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie počas predmetného obdobia, zvýšenej o dva percentuálne body. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli C. de Nicolovi.

Abstrakt

Súdne konanie – Trovy konania – Náhrada sumy, zaplatenej ako nahraditeľné trovy konania, na základe rozsudku čiastočne zrušujúceho rozsudok, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť nahradiť tieto trovy konania

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 115)

Podľa článku 115 rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu v prípade zrušenia rozsudku alebo uznesenia Všeobecným súdom Európskej únie a vrátenia veci Súdu pre verejnú službu, tento súd rozhodne v rozhodnutí, ktorým sa končí konanie, o trovách konania súvisiacich s konaniami začatými pred ním, ako aj s odvolacím konaním na Všeobecnom súde Európskej únie.

Z tohto ustanovenia je zrejmé, že zrušenie rozsudku alebo uznesenia Súdu pre verejnú službu, hoci len čiastočné, Všeobecným súdom Európskej únie má za následok zrušenie ustanovení, ktorými Súd pre verejnú službu v tomto rozsudku alebo uznesení rozhodol o trovách konania.

Za týchto podmienok je inštitúcia povinná vyhovieť žiadosti žalobcu o vrátenie sumy zaplatenej ako nahraditeľné trovy konania.

(pozri body 23, 24 a 27)