Language of document : ECLI:EU:F:2014:13

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 11. februára 2014

Vec F‑65/12

Enrico Maria Armani

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Odmena – Rodinné prídavky – Nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa – Nezaopatrené dieťa – Dieťa manželky žalobcu“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou E. M. Armani navrhuje, aby Súd pre verejnú službu zrušil rozhodnutie Európskej komisie, ktorým sa mu nepriznáva nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa jeho manželky

Rozhodnutie:      Rozhodnutie zo 17. augusta 2011, ktorým Európska komisia odmietla E. M. Armanimu priznať nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa pre dieťa jeho manželky, sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil E. M. Armani.

Abstrakt

Úradníci – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na nezaopatrené dieťa – Podmienky priznania – Skutočné vyživovanie – Pojem

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VII, článok 2 ods. 2)

Pojem skutočné vyživovanie nachádzajúci sa v článku 2 ods. 2 prvom pododseku prílohy VII služobného poriadku zodpovedá skutočnému prevzatiu starostlivosti o všetky alebo časť základných potrieb dieťaťa, najmä pokiaľ ide o bývanie, výživu, ošatenie, výchovu, starostlivosť a zdravotnú starostlivosť.

Z toho vyplýva, že ak úradník skutočne prevezme starostlivosť o všetky alebo časť základných potrieb dieťaťa svojho partnera, musí sa považovať za osobu, ktorá sa skutočne stará o toto dieťa, a tým nesie za neho zodpovednosť podľa článku 2 ods. 2 prvého pododseku služobného poriadku. V tejto súvislosti ani toto ustanovenie ani žiadne iné ustanovenie služobného poriadku doslovne nepodriaďuje nárok úradníka na príspevok na nezaopatrené dieťa pre dieťa jeho partnera podmienke, aby uvedený partner nebol úradníkom alebo zamestnancom Únie. Takáto podmienka nevyplýva ani zo štruktúry textu služobného poriadku.

(pozri body 31, 32, 40 a 41)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 11. júla 2000, Skrzypek/Komisia, T‑134/99, bod 69; 10. októbra 2006, Arranz Benitez/Parlament, T‑87/04, bod 42