Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 2. julija 2014

Zadeva F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

proti

Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA)

„Javni uslužbenci – Procesna vprašanja – Ugovor nedopustnosti – Prenos pooblastil, ki jih ima organ, pristojen za sklepanje pogodb o zaposlitvi – Tožba zoper organ, ki je prenesel pooblastilo – Izpodbijani akt, ki ga ni mogoče pripisati toženi stranki – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, s katero G. A. Bandieri v bistvu predlaga razglasitev ničnosti predloga z dne 14. novembra 2011, s katerim je Evropska komisija na njegovo zahtevo določila število let pokojninske dobe, ki se priznajo v pokojninskem sistemu Unije na podlagi prenosa pokojninskih pravic, ki jih je pridobil v italijanskem pokojninskem sistemu.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. G. A. Bandieri nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska agencija za varnost v letalstvu.

Povzetek

Tožba uradnikov – Status tožene stranke – Evropska agencija za varnost v letalstvu – Prenos pooblastil, ki jih ima organ, pristojen za sklepanje pogodb o zaposlitvi – Tožba zoper organ, ki je prenesel pooblastilo – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi, člen 91a)

Vloge in pritožbe s področij, za katera se uporablja člen 2(2) Kadrovskih predpisov, se vložijo proti instituciji, v katere pristojnosti je organ za imenovanja, ki izvaja pooblastila.

Ker je Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) pooblastila organa, pristojnega za imenovanja, ali organa, pristojnega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, kar zadeva prenos pokojninskih pravic zaposlenih v agenciji, prenesla na Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO), je tožba zoper EASA v zvezi z odločbo, ki jo je na tem področju sprejel PMO, očitno nedopustna.

(Glej točke od 19 do 21 in 25.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: sodba Hall/Komisija in CEPOL F‑22/12, EU:F:2013:202, točka 25.