Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 31 martie 2021 – Ministerstvoto na vatreshnite raboti/B. C.

(Cauza C-205/21)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Spetsializiran nakazatelen sad

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ministerstvoto na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost (Ministerul de Interne, Direcția generală de combatere a criminalității organizate)

Inculpată: B. C.

Întrebările preliminare

Articolul 10 din Directiva 2016/6801 este transpus în mod valid prin referirea în legea națională – articolul 25 alineatul (3) și articolul 25a din Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti [Legea privind Ministerul de Interne] – la dispoziția similară prevăzută la articolul 9 din Regulamentul 2016/6792 ?

Cerința prevăzută la articolul 10 litera (a) din Directiva 2016/680 în coroborare cu articolul 52, precum și cu articolele 3 și 8 din cartă, potrivit căreia o restrângere a integrității și protecției datelor cu caracter personal trebuie să fie prevăzută de lege, este îndeplinită atunci când sunt în vigoare dispoziții naționale contrare referitoare la admisibilitatea prelucrării datelor genetice și biometrice în scopul înregistrării efectuate de poliție?

Este compatibilă cu articolul 6 litera (a) din Directiva 2016/680 în coroborare cu articolul 48 din cartă o lege națională – articolul 68 alineatul (4) din Legea privind Ministerul de Interne – care prevede obligația instanței de a dispune colectarea în mod coercitiv a datelor cu caracter personal (fotografierea, luarea amprentelor și prelevarea de probe în vederea realizării unui profil ADN) atunci când o persoană inculpată pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni care face obiectul urmăririi penale din oficiu refuză să colaboreze în mod voluntar la colectarea acestor date personale, fără ca instanța să poată aprecia dacă există motive serioase să se creadă că persoana a săvârșit infracțiunea de care este acuzată?

O lege națională – articolul 68 alineatele (1)-(3) din Legea privind Ministerul de Interne – care prevede, ca regulă generală, fotografierea, luarea amprentelor și prelevarea de probe în vederea realizării unui profil ADN cu privire la toate persoanele acuzate de săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni care face obiectul urmăririi penale din oficiu, este compatibilă cu articolul 10, cu articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (c), precum și cu articolul 8 alineatele (1) și (2) din Directiva 2016/680?

____________

1 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO 2016, L 119, p. 89).

2 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).