Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Dijon (Francúzsko) 31. marca 2021 – M. X/Préfet de Saône-et-Loire

(vec C-206/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif de Dijon

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: M. X

Žalovaný: Préfet de Saône-et-Loire

Prejudiciálna otázka

Zakladajú článok 7 ods. 1 písm. b), ako aj článok 8 ods. 4 smernice 2004/38/ES z 29. apríla 20041 tým, že vyžadujú zdravotné poistenie a dostatočné zdroje s cieľom nestať sa záťažou pre systém sociálnej pomoci, nepriamu diskrimináciu, ktorá je v rozpore s ustanoveniami citovanými vyššie v bode 7 tohto rozhodnutia, na ujmu osôb, ktoré z dôvodu svojho zdravotného postihnutia nemajú možnosť vykonávať zárobkovú činnosť alebo môžu vykonávať iba obmedzenú činnosť, a môžu sa tak nachádzať v situácii, že nie sú schopné mať dostatočné zdroje na uspokojenie svojich potrieb bez toho, aby významným, ba až neprimeraným spôsobom využívali systém sociálnej pomoci členského štátu, v ktorom bývajú?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).