Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 6. aprillil 2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale versus Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

(kohtuasi C-213/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Vastustaja: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2014/24/EL1 artikli 10 punktiga h – koosmõjus selle direktiivi põhjendusega 28 – on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette, et erakorralise kiirabi ja kiirabiveoteenuste osutamise lepingud võib sõlmida eelistatult üksnes vabatahtlike organisatsioonidega, mis on vähemalt kuus kuud olnud kantud riiklikku kolmanda sektori ühtsesse registrisse, ning kuuluvad ühenduste võrgustikku ja on akrediteeritud vastavalt selle valdkonna maakondlikele eeskirjadele (kui need on olemas), tingimusel et selline lepingu sõlmimise viis tagab üldhuviteenuse osutamise sellise süsteemi raames, mis täidab sotsiaalset ülesannet ning aitab saavutada solidaarsuseesmärke, sealjuures majanduslikult tõhusalt ja asjakohaselt ning järgides läbipaistvuspõhimõtet ja diskrimineerimiskeelu põhimõtet – kaalumata võimalike lepingupartneritena teisi mittetulunduslikke organisatsioone ja konkreetsemalt sotsiaalühistuid, kes on ilma tulundusliku eesmärgita tegutsevad sotsiaalettevõtted?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).