Language of document :

2021 m. kovo 23 d. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

(Byla C-208/21)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: K.D.

Atsakovė: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2005/29/EB1 3 straipsnio 1 dalis kartu su 2 straipsnio d punktu turėtų būti aiškinama taip, kad sąvokos „nesąžininga komercinė veikla“ reikšmė siejama tik su aplinkybėmis, susijusiomis su sutarties sudarymu ir produkto pateikimu vartotojui, ar į direktyvos taikymo sritį ir sąvoką „nesąžininga komercinė veikla“ taip pat patenka prekybininko, kuris yra produkto kūrėjas, parengta klaidinanti tipinė sutartis, kuri yra kito prekybininko parengto pardavimo pasiūlymo pagrindas ir todėl nėra tiesiogiai susijusi su produkto pateikimu rinkai?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar prekybininku, pagal Direktyvą 2005/29/EB atsakingu už nesąžiningos komercinės veiklos vykdymą, laikytinas prekybininkas, atsakingas už klaidinančios tipinės sutarties parengimą, ar prekybininkas, kuris tokios tipinės sutarties pagrindu pristato produktą vartotojui ir yra tiesiogiai atsakingas už produkto pateikimą rinkai, o gal darytina prielaida, kad pagal Direktyvą 2005/29/EB atsakingi abu prekybininkai?

3.    Ar Direktyvos 2005/29/EB 3 straipsnio 2 dalis prieštarauja tokiai nacionalinės teisės nuostatai (nacionalinės teisės aiškinimui), pagal kurią vartotojui suteikiama teisė reikalauti, kad nacionalinis teismas paskelbtų negaliojančia su prekybininku sudarytą sutartį, o šalys grąžintų viena kitai tai, ką gavo, jei vartotojo valios dėl sutarties sudarymo pareiškimui įtakos turėjo prekybininko vykdoma nesąžininga komercinė veikla?

4.    Jei į trečiąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tinkamu teisiniu pagrindu vertinant prekybininko veiksmus, kai jis palaikydamas santykius su vartotoju pasitelkia nesuprantamą ir neaiškią tipinę sutartį, laikytina Direktyva 93/132 , todėl Direktyvos 93/13 5 straipsnio reikalavimas sutarties sąlygas išdėstyti aiškia ir suprantama kalba turėtų būti aiškinamas taip, kad su vartotojais sudarytose su draudimo kapitalo fondu susieto draudimo sutartyse šį reikalavimą tenkina atskirai nederinama sutarties sąlyga, kurioje tiesiogiai nenurodomas investavimo rizikos mastas draudimo sutarties laikotarpiu, o tik informuojama apie galimybę prarasti dalį sumokėtos pirmosios įmokos ir einamųjų įmokų draudimo atsisakymo nepasibaigus atsakomybės laikotarpiui atveju?

____________

1 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, 2005, p. 22).

2 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).